نویسنده = سیداحمد حیدری نیا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان همدان (1355-1390)

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 129-148

ابوالفضل قنبری؛ سیداحمد حیدری نیا