نویسنده = رضا برنا
تعداد مقالات: 6
1. تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 389-403

رحمت ایمانی؛ داود حسن آبادی؛ رضا برنا


2. تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 91-99

اعظم گوهردوست؛ فریده عظیمی؛ رضا برنا؛ پرویز کردوانی


4. مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 21-37

فریده اسدیان؛ رضا برنا


5. ارزیابی و تحلیل رویدادهای حدی آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از روش من‌کندال

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 7-18

رضا برنا؛ الناز حسن زاده شاه رضایی