نویسنده = رحیم سرور
تدوین سناریوهای آینده اسکان غیررسمی پهنه جنوبی حریم کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 423-447

عصمت خان محمدی؛ رحیم سرور؛ علیرضا استعلاجی


چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران

دوره 9، شماره 4، آذر 1398، صفحه 195-213

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری در شهر شهرکرد

دوره 7، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 301-320

رحیم سرور؛ پژمان محمدی ده چشمه