نویسنده = عباس ملک حسینی
1. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو


2. بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 255-275

عباس ملک حسینی؛ مهدیه روستائی شاهوردی؛ فاطمه گنجهء