نویسنده = علی نوری کرمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاههای نابسامان شهر ساوه

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 105-116

علی نوری کرمانی؛ کبری طاهری


2. بررسی طرح ناحیه محوری در مناطق شهر تهران با تاکید بر منطقه 15 بین سالهای 1386 تا 1396

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 497-513

آرش قربانی کوتنائی؛ علی نوری کرمانی


3. بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاه‌های نابسامان شهر ساوه

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 23-34

علی نوری کرمانی؛ کبری طاهری