نویسنده = عزت اله عزتی
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی در سطوح جهانی و پیرامونی

دوره 9، شماره 4، آذر 1398، صفحه 681-705

محمود منیعی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی


2. تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 4، آذر 1398، صفحه 421-443

احمد فتحی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی


3. نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران

دوره 9، شماره 4، آذر 1398، صفحه 875-897

غلامرضا عاشوری؛ داود حسن آبادی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


4. تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان

دوره 9، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 695-717

سیاوش مرادی پور؛ عزت اله عزتی