نویسنده = امیرحسین فتاحی
تحلیل راهبردی مدیریت مطلوب روستایی و کارآفرینی بر مبنای اقتصاد گردشگری روستای میقان

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 568-584

علی اکبری؛ عباس یعقوب نژاد؛ فرناز سعیدی نیا؛ امیرحسین فتاحی