نویسنده = هادی قدوسی فر
سنجش محرمیت بر اساس روش نحو فضا در خانه های تاریخی بندر کنگ

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 129-141

10.22034/jgeoq.2022.146564

زهراء عراقی زاده؛ هادی قدوسی فر؛ نیلوفر نیک قدم