نویسنده = فرشته گل زاده
اصول و ضوابط طراحی مجموعه های ورزشی‌(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 425-441

فرشته گل زاده؛ زهرا حمیدی؛ محمد حسین فتحی