نویسنده = مصیب عباسی
تبیین و تحلیل شاخص ها و اصول مادی و معنوی آرمان شهر اسلامی

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 203-218

احمد عرب عامری؛ هاشم امیری؛ مصیب عباسی؛ زهرا سرجوانی شیراز؛ حسین محمدی