نویسنده = سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
واقعیات ژئوپولیتیک و الگوی مدیریت بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 517-535

10.22034/jgeoq.2022.307514.3339

سید عبدالمجید زواری؛ سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمدرضا دهشیری؛ حسن خداوردی