کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان‌های کردستان و کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 571-596

بهروز مرادی؛ داود حسن آبادی؛ پیروز مجتهد زاده؛ حیدر لطفی


تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 4، آذر 1397، صفحه 351-367

سعدی محمدی؛ چنور محمدی؛ مهسا حاجی