کلیدواژه‌ها = بازاریابی رابطه‌ای
تاثیر بازاریابی رابطه‌ای بر توسعه پایدار فضای مشارکت اقتصادی در میان مشتریان بانک‌های تجاری شهر اراک

دوره 11، شماره 4، مهر 1400، صفحه 537-552

10.22034/jgeoq.2021.135705

علیرضا فرشیدپور؛ علی اصغر عیوضی حشمت؛ رسول ثانوی فرد؛ وحید شرفی