کلیدواژه‌ها = همگرایی
تعداد مقالات: 6
1. آسیب‌شناسی دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای: مطالعه موردی چین

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 567-592

سید مرتضی طباطبایی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ حیدر لطفی


2. تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مؤلفه‌های ژئواکونومیک

دوره 10، 1-2، زمستان 1398، صفحه 501-529

امین سهرابی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ رضا پیوندی


4. تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 729-746

سید امیرحسین مسرور؛ فرهاد حمزه؛ محمد رضا حافظ نیا