کلیدواژه‌ها = بعد مدیریتی
طراحی و تبیین مدل حُکمرانی خوب برای ادارات کل کتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 289-310

محمد سعید باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ تورج مجیبی؛ محمدرضا باقرزاده؛ علی مهدیزاده اشرفی