کلیدواژه‌ها = پیوند فضایی- عملکردی
1. تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون‌های گردشگری (مطالعه موردی:‌ناحیه‌اردبیل)

دوره 31، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 195-205

مصطفی طالشی؛ کیومرث خداپناه؛ محسن آقایاری هیر