کلیدواژه‌ها = رسانه
تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتار سیاسی شهروندان ایران(از سال87-97)

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 713-732

10.22034/jgeoq.2022.318871.3462

عابدین ابولی؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


ارایه الگوی اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 643-660

مهرشاد نسیمی؛ نصر الله محمدی؛ محمد علی نسیمی؛ سعید امیرنژاد


نقش راهبردی رسانه ها در تبیین نقش متغیرهای جغرافیای طبیعی - انسانی در مدیریت پسماند شهر تهران

دوره 10، 3-2، شهریور 1399، صفحه 1025-1041

نقی قلی زاده؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی