کلیدواژه‌ها = دیپلماسی شهری
تدوین مدل توسعه دیپلماسی شهری با توجه به ظرفیت های جهانی سازی (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 520-534

امیرمحمد ضرغام پور بویراحمدی؛ وحید بیگدلی راد؛ محمد رضا خطیبی