کلیدواژه‌ها = بازآفرینی پایدار- سکونتگاه‌های غیررسمی- ارتقا کیفی-ابعاد و شاخص­ها
1. ابعاد و شاخص های مشترک در ارتقا کیفی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی شهری پایدار در ایران

دوره 34، شماره 2، بهار 1398، صفحه 767-792

محمد رسولی؛ حسین ذبیحی؛ سید علی نوری