کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تحلیل آمایشی شاخص های امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقۀ مرزی رود ارس)

دوره 10، 3-1، شهریور 1399، صفحه 59-77

احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ شاهین علیزاده


واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان)

دوره 9، شماره 4، آذر 1398، صفحه 89-103

افشین متقی؛ حسین ربیعی؛ فریده محمدعلی پور؛ مسعود امیدی


راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی)

دوره 9، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 49-59

حجت مهکویی؛ مهدی محمودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری