کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تعداد مقالات: 8
2. تحلیل آمایشی شاخص های امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقۀ مرزی رود ارس)

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 59-77

احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ شاهین علیزاده


4. واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 89-103

افشین متقی؛ حسین ربیعی؛ فریده محمدعلی پور؛ مسعود امیدی


5. راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 49-59

حجت مهکویی؛ مهدی محمودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری