کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
تبیین مدل بومی توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 293-313

یونس اسکندری؛ غلامرضا معمارزاده؛ مصطفی جعفری؛ ناصر حمیدی


تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی(مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران)

دوره 10، 3-1، شهریور 1399، صفحه 343-357

سمانه عزیزی دانالو؛ حسین مجتبی زاده خانقانی


بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن

دوره 10، 1-1، اسفند 1398، صفحه 79-94

حسین الماسی مفیدی؛ محمدرضا زندمقدم؛ پروانه زیویار


عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و توسعه

دوره 10، 1-1، اسفند 1398، صفحه 298-311

عباس جعفری نیا


توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران)

دوره 8، شماره 4، آذر 1397، صفحه 145-158

عامر نیک پور؛ مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبارنشلی