کلیدواژه‌ها = گرمسار
بررسی مؤلفه‌های مؤثر در توسعه محلی پایدار روستاهای شهرستان گرمسار یا تاکید بر سرمایه اجتماعی

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 111-139

جواد عسگری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


تبیین نقش گردشگری در توسعه روستاهای مناطق کویری شهرستان گرمسار

دوره 10، 2-1، خرداد 1399، صفحه 313-333

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی