کلیدواژه‌ها = کارآفرینی روستایی
ارائه مدل توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی : صنایع دستی کردستان)

دوره 12، شماره 3، تیر 1401، صفحه 709-722

10.22034/jgeoq.2022.336629.3643

محمد علی مرادی؛ مرتضی موسی خانی؛ حمیده رشادت جو


تحلیل راهبردی مدیریت مطلوب روستایی و کارآفرینی بر مبنای اقتصاد گردشگری روستای میقان

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 568-584

علی اکبری؛ عباس یعقوب نژاد؛ فرناز سعیدی نیا؛ امیرحسین فتاحی