کلیدواژه‌ها = روش تحلیل تاثیرات متقابل
شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل

دوره 12، شماره 3، تیر 1401، صفحه 743-762

10.22034/jgeoq.2022.285543.3072

محسن صادقی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بوستانی