کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
طراحی مدل مدیریت منطقه ای منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 364-387

10.22034/jgeoq.2022.328843.3560

علیرضا صحرانورد؛ تورج مجیبی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدیزاده اشرفی


رویکرد آینده پژوهانه به بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 10، 3-1، شهریور 1399، صفحه 201-217

کاظم تقی نژاد؛ سعید یزدانی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ عباس ملک حسینی


رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN

دوره 9، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 135-145

زهرا پیشگاهی فرد؛ کرامت رنجبر دستنایی؛ محسن کوشکی


به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی

دوره 9، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 665-683

علی توبچی ثانی؛ محمود محمدی؛ سعید خزایی