کلیدواژه‌ها = شهر اصفهان
سنجش تاثیر مولفه های بازآفرینی فرهنگ مبنا بر توسعه پایدار گردشگری در بافت فرسوده تاریخی شهر اصفهان

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 419-433

10.22034/jgeoq.2022.301964.3269

فریبا بهرامی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ رضا مختاری ملک آبادی


مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان

دوره 7، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 21-37

فریده اسدیان؛ رضا برنا


تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 7-17

علی زنگی‌آبادی؛ محسن مصلحی؛ حمید رضا وارثی