کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
2. طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 249-265

صلاح دستوم؛ مهدی سوادی


3. شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 83-97

مرضیه الفته؛ مهدی سوادی