دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی رابطه فراسنج‌های آب و هوایی بر ترابری هوایی در فرودگاه بین‌المللی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


2. بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش گردشگری جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری


3. تحلیل سینوپتیکی و الگوهای گردشی موثر بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی حمل ونقل هوایی شهر اهواز )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


4. راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1399

مهسا حاجی فتحعلی؛ محسن فیضی؛ عاطفه دهقان توران پشتی