دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ظرفیت‌های برنامه‌ریزی شهری همکارانه برای پاسخ به مسائل سالمندی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1398

کاوه اسدپور؛ مهین نسترن؛ محمودرضا ثقفی


2. بررسی تاثیر پیاده راه در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شورابیل- شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

سمیه محمدی حمیدی؛ عطا غفاری گیلانده


3. واکاوی رابطه فراسنج‌های آب و هوایی بر ترابری هوایی در فرودگاه بین‌المللی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


4. بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش گردشگری جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری


5. تحلیل سینوپتیکی و الگوهای گردشی موثر بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی حمل ونقل هوایی شهر اهواز )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


6. انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط (مطالعه موردی، دهستان لفور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

ملیکا کیوانی نژاد؛ شهره تاج؛ هما صالحی


7. تحلیلی بر توسعه فضایی- کالبدی برمبنای اصول شهر زیست پذیر (مطالعه موردی مناطق 6 گانه اسلامشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

سیده منور زینی


8. راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1399

مهسا حاجی فتحعلی؛ محسن فیضی؛ عاطفه دهقان توران پشتی