دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. تحلیل سینوپتیکی و الگوهای گردشی موثر بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی حمل ونقل هوایی شهر اهواز )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


2. بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک های هنری _معماری قرن 21

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1399

مهری دهبان؛ ایرج اعتصام؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ ژاله صابرنزاد


3. بررسی عوامل مؤثر بر پیاده راه‌سازی از منظر بازآفرینی شهری موردمطالعه :منطقه 12 شهرداری تهران ، خیابان باب همایون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

سمیه رنجبرزاده؛ پروانه زیویار؛ محسن رنجبر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

4. تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


5. بررسی حضور پذیری کودکان در فضاهای عمومی با رویکرد عدالت فضایی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: منطقه 1 و 11 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

علیرضا بندرآباد؛ واراز مرادی مسیحی؛ نازیلا پورقاسم گاوگانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

6. انتخاب مسیرهای بهینه گردشگری شهری با بهره‌گیری از مدل‌های چیدمان فضا و تحلیل شبکه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

پویان شهابیان