دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ظرفیت‌های برنامه‌ریزی شهری همکارانه برای پاسخ به مسائل سالمندی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1398

کاوه اسدپور؛ مهین نسترن؛ محمودرضا ثقفی