دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1398

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری


2. (نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان