دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش گردشگری جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری


2. تحلیل سینوپتیکی و الگوهای گردشی موثر بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی حمل ونقل هوایی شهر اهواز )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


3. مکان یابی اراضی جهت استقرار فعالیت های ورزشی در شهرهای ایران (نمونه موردی: کلان شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ابوالفضل قنبری


4. بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک های هنری _معماری قرن 21

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1399

مهری دهبان؛ ایرج اعتصام؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ ژاله صابرنزاد


5. بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی ، مدیریتی و کالبدی در توسعه شهر جناح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

علی راستگو؛ عبدالرسول قنبری؛ احمد انصاری لاری


6. بررسی راهکارهای ساماندهی اراضی خرد شده کشاورزی آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ابوالمحسن آقائی جوبنی؛ شهره تاج؛ آزیتا رجبی


7. بررسی عوامل مؤثر بر پیاده راه‌سازی از منظر بازآفرینی شهری موردمطالعه :منطقه 12 شهرداری تهران ، خیابان باب همایون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

سمیه رنجبرزاده؛ پروانه زیویار؛ محسن رنجبر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

8. تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری( مطالعه موردی: منطقه22 شهر تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اسفند 1399

زیور آزادی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ بهرام امیر احمدیان


9. تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

10. چارچوب اصول اخلاقی در آسیب شناسی مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ایران: مطالعه موردی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

حسین رحمانی تیرکلایی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

11. بررسی حضور پذیری کودکان در فضاهای عمومی با رویکرد عدالت فضایی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: منطقه 1 و 11 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

علیرضا بندرآباد؛ واراز مرادی مسیحی؛ نازیلا پورقاسم گاوگانی