دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش گردشگری جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری


2. تحلیل سینوپتیکی و الگوهای گردشی موثر بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی حمل ونقل هوایی شهر اهواز )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل


3. بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش( با بهره گیری از تکنیک TOPSISجهت رتبه بندی استانها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

شهروز وثوقی لنگ؛ رحیم سرور؛ پروانه زیویار


4. مکان یابی اراضی جهت استقرار فعالیت های ورزشی در شهرهای ایران (نمونه موردی: کلان شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ابوالفضل قنبری


5. بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک های هنری _معماری قرن 21

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1399

مهری دهبان؛ ایرج اعتصام؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ ژاله صابرنزاد


6. بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی ، مدیریتی و کالبدی در توسعه شهر جناح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

علی راستگو؛ عبدالرسول قنبری؛ احمد انصاری لاری


7. بررسی راهکارهای ساماندهی اراضی خرد شده کشاورزی آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ابوالمحسن آقائی جوبنی؛ شهره تاج؛ آزیتا رجبی


8. بررسی عوامل مؤثر بر پیاده راه‌سازی از منظر بازآفرینی شهری موردمطالعه :منطقه 12 شهرداری تهران ، خیابان باب همایون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

سمیه رنجبرزاده؛ پروانه زیویار؛ محسن رنجبر