برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق اسلامی ،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.

4 استاد دانشکده اقتصاد ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

چکیده

برنامه‌ریزی منطقه‌ای طیف گسترده‌ای از موضوعات را دربر می‌گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می‌‌باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه‌ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده می‌باشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامه‌ریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل (تئوری موازنه)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 1397، ص 22

حسن عبدالرحمن، محمد، مشروعیه المحل فی التشریعات العربیه، دار النهضه العربیه، القاهره 1998، ص 30

دادگر، یدالله، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، چاپ دوم، سال 1390، ص 26.

سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج1، نظریه التزام بوجه عام، مصادر التزام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ب ُ، ص 170

صفایی، دکتر سید حسین، نظریه جهت در قراردادها، مقاله 6 شماره 0، زمستان 1386، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محمد علی عبده، دور الشکل فی العقود ( دراسة مقارنة )، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 2014، ص 123 و همچنین ص 2.

محمد یحیی عبدالرحمن المحاسنه. مفهوم المحل و السبب فی العقد، انتشارات دارانهضه العربیه، القاهره ف 1986، ص 21-20

Cabrillac, Droit des Obligations, 4ed Dalloz, Paris, 2000, n° 81, p. 55. - J. Flour, J. L. Aubert, E. Saveaux , op. cit, n° 245, p. 209

Flour, J. L. Aubert, E. Saveaux, Droit Civil, Les Obligations, 1. L’acte Juridique, 13 ed dalloz, paris, 2008, n° 245, p. 209

Kaplow L,Shavell S,Fairness Versus Walfar, Cambridge,Massachusetts,Harvard University press,2002,p21

Kaplow L,Shavell S,Whay the legal System is Less efficient than the income tax in redistributing income,Legal Study 23,1994,p. 667.

Kennedy,D, Distrbutive and Patemalist Motives in Contract and Tort Law,With Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power, (1982) 41 Maryland Law Review,

Study Group on Social Justic in European Private Law , Social Justic in European Contract Law: a Manifesto, European Law Journal, Volume 10 No. 6,November 2004, p. 667.