بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش( با بهره گیری از تکنیک TOPSISجهت رتبه بندی استانها)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

چکیده

دولت ها به عنوان عالی ترین مرجع قدرت و قانون گذاری از عوامل اصلی توسعه منطقه ای محسوب می گردند. سوابق تحقیق گویای عدم تعادل نظام منطقه ای کشور به عنوان مساله اصلی تحقیق از یک سو و نقش دولت به صورت عام و دولت های پس از انقلاب به صورت خاص در توسعه منطقه ای به عنوان متغیر اصلی از سوی دیگر حائز اهمیت است. روش تحقیق این مقاله توصیفی – تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی است. در این مقاله از یک سو به تبیین ماهیت و سازوکارهای دولت در توسعه منطقه ای کشور پس از انقلاب پرداخته شده و از سوی دیگر با 25 شاخص اقتصادی – زیربنایی و اجتماعی با استفاده از مدل تاپسیس و روش آنتروپی شانون به رتبه بندی استان های کشور در دهه های 70 و 90 ﻫ.ﺵ اقدام شد. نتایج نشان می دهد با حفظ ماهیت دولت گرایی دهه اول انقلاب، علی رغم عدم تعادل شدید منطقه ای، به دلیل خط مشی نئوکلاسیکی برنامه اتخاذ شده تعدیل ساختاری، کمترین اقدامات توسعه منطقه ای در دوره دولت سازندگی صورت گرفت و اقدامات توسعه منطقه ای دولت دوره اصلاحات با تشدید دولت گرایی و تمرکزگرایی در دوره دولت نهم و دهم کم رنگ تر شد. از این رو ضرورت به تعادل کشاندن نظام نامتوازن منطقه ای ایران با افزایش بیش از 31 برابری وزن توسعه استان اول(تهران) با استان آخر(کردستان)، نیازمند تحول در ساخت و کارکرد دولت مبتنی بر الگوی حکمروایی خوب( مهمترین راهبرد) در سطح ملی و منطقه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey and Analysis of Government Rrole in Regional Development Evolutions of Iran afer decade of 90S( by using of TOPSIS Technique for Provinces Ranking)

نویسندگان [English]

  • shahrooz vosoghi long 1
  • rahim sarvar 2
  • parvaneh zivyar 3
1 geography group, human faculty, Azad university
2 geography group professor, azad university, branch of research and science
3 Associate Professor ISMLAIC AZAD UNIVERSITY Shahr-E- Rey branch
چکیده [English]

Governments as upmost authority and legislative of basic factor are regional development. The researcher past displaied regional system imbalance in iran as basic problem and in the meantime iran government role as main conversional was included in regional development. The search method this paper is descriptive – analytical. The deta cumulation method is documental. In beginning iran government role specify in regional development after Islamic revolution, then with detaes 25 indicators of economic – social to models antropy shnon and topsis rank province of iran in decades 90s and 2010s. great government nature( governmentalism) retained in first decade of the revolution, notwithstanding, performance of Structural adjustment program in decades 90s. in spite of regional heavy imbalance in this decade, least regional development proceeding for the reason that neoclassic nature of Structural adjustment accomplished in sazandegi state period. regional development proceeding in reformation state period with governmentalism and centralized become less effect in ninth and tenth state period. Therefore necessity of equilibrate of iran regional unbalanced system with addition 31 degrees of weight develoment of tehran(first province) then Kurdistan(end province) is needed evolution in government structure and function based good government pattern as basic strategy in national and regional level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Iran
  • Regional Development
  • TOPSIS