بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک های هنری _معماری قرن 21

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

2 استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 معماری، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام، تهران, ایران

4 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

نوشهر گرایی رویکرد جدیدی در نگاه به مسایل شهری و زیست محیطی در طراحی شهری است این نوع نگاه انتقاد به شهرسازی مدرن است و انسان را بجای وسیله نقلیه محور این رویکرد می داند. می توان عنوان نمود نو شهرگرایی یکی از مهمترین رویکردهای قرن 21 می باشد. معماری هم در قرن 21 زاییده تفکر فرامدرنی شده است که از مسائل دوران مدرن پا فراتر نهاده است و معماران به مسائلی چون محیط زیست، تغییر اقلیم، انرژی، مهاجرت و... در طراحی های خود می پردازند. بی شک پدیده نوشهرگرایی بی تاثیر در خلق آثار معماری نیست. هدف از این تحقیق بررسی انطباق رویکرد نوشهر گرایی و جنبش های هنری_ معماری قرن 21 می باشد.روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی_کتابخانه صورت پذیرفته است. نتیجه این پژوهش بطور متناظرمیزان انطباق نوشهرگرایی با سبک ها هنری_معماری قرن 21 را مشخص نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

presents rate of adaptation between a 21st century art architecture movements and New Urbanism

نویسندگان [English]

  • mehri dehban 1
  • Irej Etesam 2
  • reza farmahini farahani 3
  • Jaleh sabernejad 4
1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
2 Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 architecture,art and architecture, islamic azad university branch of yadegar emam, tehran, iran
4 Architecture, Art and ArchitectureIslamic, Azad University, South Tehran Branch, tehran, iran
چکیده [English]

New Urbanism is increasingly applied to revitalize diverse urban neighborhoods. New Urbanism relies on an ideal of “community” that makes its suitability for these contexts questionable. This article examines the use of New Urbanism with new movements in 21st century and relation of both. The 21st century has been a time of rapid change across nearly every dimension, from science and healthcare to technology and communication. Art, of course, is no exception. With massive changes in how we consume art to how we create it, from how artists make a living to how we even categorize art in the first place, we are left to contend with issues that at one time did not exist, or at least existed differently.21st-century art is a burgeoning field of practice, research, and publication, making it an incredibly dynamic field of study. Many important topics have been resonating in the new century and inspiring new thinking and scholarly debate, such as the surge of bio art in response to scientific research in the life sciences, and the critical theory known as relational aesthetics that developed in response to an increase in art that invites viewers’ participation and interaction.The article presents rate of adaptation between a 21st century art architecture movements and New Urbanism. Recommendations suggest alternative planning and design strategies to support urban and architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New urbanism
  • art movements
  • 21st Century
  • Architecture