بررسی ناهنجاری همدید در بروز گرمای زودهنگام (مطالعه موردی :ایستگاه همدید اندیمشک)

نوع مقاله: مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیای اقلیم شناسی ،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران.

2 گروه جغرافیای اقلیم شناسی،واحداهواز،دانشگاه آزاداسلامی،اهواز،ایران.

چکیده

در این تحقیق ناهنجاری همدید موثر در بروز گرمای زودهنگام ایستگاه همدید اندیمشک در طی دوره آماری1390–1360 با رویکرد محیطی به گردشی مورد بررسی قرارگرفت و از داده‌های ارتفاعی مربوط به ترازهای 500 و 700 هکتوپاسکال و فشار تراز سطح زمین در قلمرو جغرافیایی 0 تا 90 درجه طول شرقی و 0 تا 60 درجه عرض شمالی استفاده و نقشه های مرتبط در محیط نرم افزار Grads ترسیم شد. داده ها از مرکز باز تحلیل ملی پیش بینی محیطی و مرکز ملی پژوهش های هواشناسی (NCEP/NCAR) به صورت دیده بانی 6 ساعته با تفکیک مکانی 5/2 × 5/2 درجه دریافت نتایج نشان داد، سامانه پر ارتفاع جنب حاره نقش اصلی را بر عهده دارد. در دوره گرم سال زبانه‌ای از پرفشار جنب حاره‌ای آزور که در اقیانوس اطلس تشکیل می‌شود بر روی ایران استقرار می‌یابد. قلمرو عملکرد این زبانه از تراز 700 تا 100 میلی بار گسترش دارد، در این سامانه خطوط هم ارتفاع به موازارت هم شکل گرفته همچنین زبانه های ناهنجاری های مثبت در ترازهای پانصد و هفتصد هکتوپاسکال در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی منطقه حکم فرما بوده است. در مقابل در تراز دریا با ناهنجاری منفی همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of circulation patterns on early heat in Andimeshk

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khazai 1
  • Gabraail ghorbanian 2
  • Zahra Khazaie 2
1 Department of Climatology Geography, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Climatology Geography, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this research,the early heat of Andimeshk synoptic station during the period 1390-1390 was investigated with a circular environmental approach.Then, by analyzing the existing data of the hot days station at 30 ° C and above in May,the 30-year period was identified and described as early warm days of Andimeshk spring;in this regard,data on the 500 and 700 hPa levels,as well as the map Temperature levels of 1000 hPa were used in geographic range 0 to 80 degrees east longitude and 0 to 80 degrees north latitude and related maps were plotted in Grads software environment.Relevant data were obtained from the National Center for Environmental Predictive Analysis and the National Center for Meteorological Research at a 6-hour observation with a 2.5 × 2.5 degree spatial resolution.It was selected in 2006 because of the warmest May during the period with 14 days of warm weather of 30 ° C and above.Concurrent analysis of the maps this year revealed one of the reasons for the heat build-up and expansion of the Azores at a height of 500 hPa,which governs the warm air over Andimeshk, as well as the subtropical high pressure,which is the site of air subsidence.The reason for endless heating and stability is associated with hot and dry air.Other factors are the presence of some high pressures on the Mandaran Sea in the north of the country,which prevents cool air from falling from higher latitudes and strengthens the persistence of low pressure on the ground and causes early warming of Andimeshk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andimeshk
  • Synoptic
  • premature heat
  • circulation patterns
احمدی محمود و یوسف قویدل رحیمی (1390). شناسایی و تحلیل دماهای فرین پایین فراگیر منطقه شمال غرب ایران با استفاده از روش NTD، پژوهش­های دانش زمین، سال دوم، شماره 6، صص 77-92.

خیراندیش، محمد (1379)، هواشناسی سینوپتیکی

دارند، محمد (1392)، ارزیابی تغییرات نمایه­های فرین دما بر روی پهنه­ی استان کردستان طی نیم سده­ی اخیر، مخاطرات محیط طبیعی، سال دوم، شماره 3، صص 75-92.

رحیمی، جابر، بذرافشان، جواد، رحیمی، علی (1390) بررسی تغییرات روزهای بارشی تحت تأثیر خرد اقلیم شهری در کلان‌شهر تهران. مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 77، صص 108-93.

عساکره حسین، مسعودیان سید ابوالفضل و شادمان حسن (1392). تحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال 1340 تا سال 1386. جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دوم، شماره هفتم، صص 35-52.

طافی، شاهرخ، مهدوی عادلی، مهدی (1395). تحلیل خطر زلزله در گستره شهرستان اندیمشک و تعیین میزان آسیب پذیری لرزه ای آن، فصلنامه آنالیز سازه-زلزله، دوره 13، شماره 4، صص 58-51.

قویدل رحیمی یوسف، نوری حمید، یساری طلعت (۱۳۸۹). ناحیه بندی سینوپتیک دمای منطقه خزر بر مبنای متغیرهای ترمودینامیک ترازهای فوقانی جو. برنامه‌ریزی و آمایش فضا. سال چهاردهم، شماره 2، صص ۲۱۸-۲۳۲.

قویدل رحیمی، یوسف، رضایی، محمد (1393). تحلیل آماری و سینوپتیک دماهای ابر گرم منطقه جنوب شرق ایران، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. سال چهارم، شماره 15، صص ۳۵-۵۲.

گندمکار، امیر (۱۳۸۹). بررسی همدید بارش‌های شدید در نواحی جنوبی استان بوشهر، چشم انداز جغرافیایی، شماره۱۰، صص۱۴۳-۱۵۷

منتظری، مجید، مسعودیان، سید ابوالفضل. (1389). شناسایی الگوهای فرارفت دمایی ایران در سال‌های سرد. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 74، صص 79-94.

Chen, Fan; Konrad II, Charles E, (2006). A Synoptic climatology of summertime heat and humidity in the Piedmont region of North Carolina. Journal of Applied Meteorology and Climatology, Volume. 45, pp, 674- 685.

Dastagir, M. R. (2015). Modeling recent climate change induced extreme events in Bangladesh: A review. Weather and Climate Extremes, 7, 49-60.

Ding, Y. , & Krishnamurti, T. N. (1987). Heat budget of the Siberian high and the winter monsoon. Monthly Weather Review, 115(10), 2428-2449.

Kirchner, I. , Stenchikov, G. L. , Graf, H. F. , Robock, A. , & Antuña, J. C. (1999). Climate model simulation of winter warming and summer cooling following the 1991 Mount Pinatubo volcanic eruption. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 104(D16), 19039-19055.

Kyselý, J. (2008). Influence of the persistence of circulation patterns on warm and cold temperature anomalies in Europe: analysis over the 20th century. Global and Planetary Change, 62(1), 147-163.

Meehl, G. A. , Tebaldi, C. , & Nychka, D. (2004). Changes in frost days in simulations of twenty first century climate. Climate Dynamics, 23(5), 495-511.

Peña-Angulo, D. , Trigo, R. M. , Cortesi, N. , & González-Hidalgo, J. C. (2016). The influence of weather types on the monthly average maximum and minimum temperatures in the Iberian Peninsula. Atmospheric Research, 178, 217-230.

Stafford, J. M. , Wendler, G. , & Curtis, J. (2000). Temperature and precipitation of Alaska: 50 year trend analysis. Theoretical and Applied Climatology, 67(1-2), 33-44

www. esrl. noaa. gov

Zachariadis, T. , & Hadjinicolaou, P. (2014). The effect of climate change on electricity needs–a case study from Mediterranean Europe. Energy, 76, 899-910.