بررسی راهکارهای ساماندهی اراضی خرد شده کشاورزی آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، رشته جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران

3 گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی راهکارهایی جهت ساماندهی اراضی در جنوب شرقی شهرستان اهر دهستان ورگهان است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری منطقه مورد تحقیق 2868 نفر بهره بردار و از بین آنها از طریق فرمول کوکران تعداد 200 نفر بهره‌بردار بصورت تصادفی انتخاب و پاسخ های آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود . یافته ها نشان می دهد میانگین سن بهره بردار در منطقه موردتحقیق حدود 56 سال است که اکثراً وارد سن کهنسالی شده اند. 5/43 درصد از زمین های کشاورزی کمتر از 5 کیلومتر تا مرکز روستا و بطور میانگین 5/10 کیلومتر از مراکز خدمات جهاد کشاورزی فاصله دارند. راهکارها فروش زمین‌های پراکنده اطراف یک کشاورز به او دارای بالاترین اولویت برای ساماندهی و جلوگیری از خردشدن اراضی می‌دانند و در اولویت‌های بعدی انتقال قطعات به وراث به‌صورت مشاع بدون اجازه قطعه‌قطعه شدن و انتقال زمین به فرزند ارشد جهت حفظ یکپارچگی و تقسیم سود حاصله بین وارث قرار دارد.
کلید واژه ها: خرد شدن اراضی زراعی، ساماندهی اراضی، بهره برداری زراعی،یکپارچه سازی اراضی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Solutions for Organized Agricultural Lands of East Azarbaijan, Ahar County

نویسندگان [English]

  • aboalmohsen aghaei juboni 1
  • shohreh taj 2
  • azita rajabi 3
1 phd studentT,Department of Geography, islamic Azad university,Science and Research Branch, Tehran ,iran
2 , Assistant Professor of Department of Geography and Rural Planning, Tehran Center, Iran, Tehran.
3 Department of Geography, Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to identify ways to organize land in the southeast of the Ahar city of Varghan. This study was applied in a practical and surveyal way. The statistical population of the study area was 2868 people and among them, using the Cochran formula, 200 individuals were randomly selected and their responses were analyzed. The main tool was the questionnaire. The findings show that the average age of the exploiter in the investigated region is about 56 years old, which has mostly reached the age of adulthood. 43.5 percent of the agricultural land is less than 5 kilometers to the village center and an average of 10.5 kilometers away from the agricultural Jihad Agriculture Services. Solutions to selling scattered land around a farmer have the highest priority for organizing and preventing land fragmentation, and in the next priority, the transfer of parts to the herd is carried out jointly without permission of the plot and the transfer of land to the eldest son In order to maintain the integrity and distribution of profits among the heirs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords land fragmentation
  • Land Reconstruction
  • Crop Utilization
  • Integration land