بررسی عوامل مؤثر بر پیاده راه‌سازی از منظر بازآفرینی شهری موردمطالعه :منطقه 12 شهرداری تهران ، خیابان باب همایون

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری) تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

3 دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)،شهر ری ، ایران

چکیده

چکیده
محدوده‌ها و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﭘﻴﺎده به‌عنوان ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺧﺎﻃﺮه‌اﻧﮕﻴﺰ و ﻫﻮﻳﺖ‌ﺑﺨﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شوند. قبلاً ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺧﻮد را در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ، ﮔﻨﺒﺪ و ﺗﻚ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻲ‌ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه آن‌ها خود را ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎن‌های ﭘﻴﺎده‌ﺷﺎن ﻣﻲ‌ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های پیاده راه‌سازی از منظر بازآفرینی شهری می‌باشد. این مقاله از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از تصمیم‌گیری‌های چنده معیاره استفاده شده است و نتایج حاصل از مدل تاپسیس نشان می‌دهد که در بخش نفوذپذیری و دسترسی شاخص دسترسی پیاده به حمل‌ونقل عمومی، در بخش سرزندگی و تنوع شاخص استقرار کاربری اوقات فراغت، در بخش اجتماعی شاخص تعلق خاطر مکانی به استفاده از پیاده راه و اشتغال در پیاده راه، در بخش ایمنی شاخص افزایش کیفیت ساختار پیاده‌رو، در بخش انعطاف‌پذیری شاخص پرهیز از به‌کارگیری مصالح صلب در کف، در بخش کالبدی شاخص کف سازی مناسب و پرهیز از اختلاف سطح، در بخش رفتاری شاخص انگیزه‌ها برای ماندن و خرید کردن در محدوده، در بخش حفظ هویت شاخص حفظ اسامی بناها و مسیرها با نام‌های دیرپا و در نهایت در بخش زیست‌محیطی شاخص افزایش ایمنی و امنیت در جایگاه‌های اول قرار دارند و اهمیت بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها داشته‌اند.
واژگان کلیدی: پیاده راه‌سازی، بازآفرینی شهری، باب همایون، تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of factors affecting pedestrianisation in terms of urban regeneration Case study: District 12 of Tehran Municipality, Bab Homayoun Street

نویسندگان [English]

  • somayeh ranjbarzadeh 1
  • parvaneh zivyar 2
  • mohsen ranjebar 3
1 Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Imad Khomeini Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor ISMLAIC AZAD UNIVERSITY Shahr-E- Rey branch
3 Associate Professor, Department of Geography, University of the legacy of Imam Khomeini, Ray, Iran
چکیده [English]

Abstract
Range and footpaths are known as memorable and identity elements in today's cities. Formerly, cities found their urban identity in high-rise buildings, domes, and monasteries. But today they know themselves with their street streets. The purpose of this research is to evaluate the components of pedestrianisation in terms of urban regeneration. This paper is descriptive-analytic and purposeful in terms of its purpose. The results of the Topsis model have been used to analyze the findings. The results show that in the section on permeability and access to the index of foot traffic access to public transportation, in the section on vitality and diversity, the index of leisure-time deployment, in the social section of the addict index A place to use pedestrians and pedestrian occupations, in the safety sector, the improvement of the quality of the sidewalks, in the flexibility section of the index of avoiding the use of rigid materials in the floor, in the physical section of the appropriate flooring index and avoiding the level difference in the behavioral section of the indicator The motives to stay and buy in the range,
Key words: pedestrianisation, urban regeneration, Bob Homayoun , multivariate decision making

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: pedestrianisation
  • Urban regeneration
  • Bob Homayoun
  • Multivariate Decision Making