نقش عوامل جغرافیایی- محیطی در شکل‌گیری رفتار انسان: مطالعه موردی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل جغرافیایی- محیطی در شکل گیری رفتار انسانی انجام شده است. پژوهش با رویکرد کیفی، تفسیری و روش گراندد تئوری انجام شده است؛ گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌ی عمقی با 30 نفر از زنان و مردان ساکن شهر تهران انجام شده است که روش انتخاب آنان، نمونه‌گیری نظری هدف‌مند بوده است. یافته‌های این تحقیق پس از مستند سازی در یک فرآیند علمی و با استفاده از کدگذاری داده‌ها در سه فاز بدست آمده است. در این پژوهش یک گونه شناسی از رفتار انسانی ارائه شده که در قالب مدل پارادایمی قرار دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل جغرافیایی محیطی در شکل گیری رفتار انسانی(عشق، خشونت، نفرت) در شهر تهران غلبه زیادی یافته است. همچنین گونه شناسی به دست آمده نشان می‌دهد که تاثیرات منفی مولفه های نامطلوب جغرافیایی محیطی در رفتار انسانی در قالب خشونت‌ جسمی، خشونت ‌کلامی، خشونت‌ جنسی، خشونت ‌روانی، خشونت ‌رسانه‌ای، نفرت در مواجهه با عشق به خود، عشق ‌عاقلانه، عشق ‌الهی، عشق ‌ایثارگرانه خود را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of geographical-environmental factors in the formation of human behavior: A case study of Tehran

نویسندگان [English]

  • amir bakhtiari 1
  • abdolreza adhami 2
  • majid kafashi 3
1 PhD student in Cultural Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of geographical environment factors in the formation of human behavior. The research has been done with a qualitative, interpretive approach and grounded theory method; the data collection technique was performed using in-depth interviews with 30 men and women living in Tehran whose method of selection was purposive theoretical sampling. Due to the fact that the research has been done in an interpretive way from the inductive method, the dialectical aspects of the consonant based on the main question of the research have been done in order to achieve the desired results. The findings of this research have been done after documenting in a scientific process and using data coding in three phases. In this research, a typology of human behavior is presented that can be considered in the form of a paradigm model. Findings show that the factors of geographical environment in the formation of human behavior (love, violence, hatred) in Tehran have greatly prevailed. The obtained typology also shows that the negative effects of adverse components of the geographical environment on human behavior in the form of physical violence, verbal violence, sexual violence, psychological violence, media violence, hatred in the face of self-love, wise love, divine love, He has shown his selfless love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical environment
  • human behavior
  • violence
  • love
  • Tehran
باومن، زیگمونت(1394) عشق سیال، ترجمه: عرفان ثابتی، تهران: انتشارات ققنوس
تنهایی، حسین ابوالحسن (1396) جامعه شناسی نظری: مبانی، اصول، مفاهیم و قواعد. تهران: بهمن برنا
تنهایی، حسین ابوالحسن (1395) بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی: دوران مدرنیته اخیر، تهران: بهمن برنا
تنهایی، حسین ابوالحسن (1391) بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی: دوران مدرنیته درگذار، تهران: علم
تنهایی، حسین ابوالحسن (1390) درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی. تهران: بهمن برنا.
تنهایی، حسین ابوالحسن و نکهت، جواد و حسینی فر، مریم السادات (1395) شیوه پایان نامه نویسی با راهبرد های قیاسی، استقرایی وکنش پژوهی، تهران: بهمن برنا
جلائی پور، حمیدرضا  و گرامی نیک، محمد (1390) «نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچه روابط شخصی؛ ارزیابی مفهوم «رابطه ناب» گیدنز». مجله علوم اجتماعی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشکده فردوسی مشهد، 191-52.
خاکی، غلامرضا (1395) روش تحقیق (با رویکرد پایان نامه نویسی). تهران: فوژان
ساوه درودی، اشکان (1396)، مطالعه جامعه شناختی پنداشت های عشق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
شلر، ماکس (1388) قرار بشر در عالم کیهانی، ترجمه منوچهر اسدی، تهران انتشارات پرسش
شلر، ماکس(1392) کین توزی، ترجمه صالح نجفی، تهران: ثالث
طاهر، محبوبه و ابوالقاسمی، عباس و حاجلو، نادر و نریمانی، محمد. (1395). اثربخشی و مقایسه آموزش های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعیّ کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای، دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 5(10), 91-70.
طلوعی، علی (1397) جامعه شناسی عشق، تهران: جامعه شناسان
علیرضانژاد، سهیلا (1397) جامعه شناسی عشق، تهران: دانژه
فراستخواه، مقصود (1395) روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر "نظریه ی برپایه" (گراندد تئوری GTM)، تهران: آگاه
فرایا، هلن (1391) خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی، ترجمه عباس باقری، تهران: فرزان
فروغی، مارال (1397) بررسی تفسیری درک عاشقانه دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی منطقه 4 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
فروم، اریک (1395)، دل آدمی، ترجمه گیتی خوشدل، تهران: پیکان
فروم، اریک (1394). هنر عشق ورزیدن، ترجمه پوری سلطانی. تهران: مروارید.
فروم، اریک (1388) هنر عشق ورزیدن، ترجمه سمیه سادات آل حسینی. تهران: جاجرمی
فلیک، اووه (1394) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نی
کسل، فیلیپ (1383) چکیده آثار آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر ققنوس
کریمی، فاطمه (1395) تراژدی تن، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
گیدنز، آنتونی (1384) پیامد های مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: نشر مرگ
نوابی قمصری، نجمه سادات (1397) بررسی تفسیری درک عاشقانه دانش‌آموزان در مدارس متوسطه نوبت اول و دوم شهر قمصر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
Culpeper, j (2013) "impoliteness: Questions and Answers', in aspects of linguistic impolitenss, Denis jamet and Manual Jober (eds.) Cambridge Scholars Publishing.2-15
Giddense,Anthony (1992) The Transformation of intimacy Sexuality,Love and Eroticism in modern Societies, Stanford, California: Stanford University press
Gallup Inc.