کاربرد مدل آنتروپی شانون در ارزیابی هفت شاخص از جایگاه های پمپ بنزین مناطق شهری 1 و 7 کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

چکیده

امروزه با افزایش استفاده از وسایط نقلیه در سطح شهرها، افزایش و ارتقاء جایگاه‌های سوخت رسانی(پمپ بنزین) بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.توزیع نامناسب مکانی این جایگاه‌ها و پایین بودن کیفیت آنها از نظر خدمات رسانی و همچنین تعدادکم آنها در شهرها از جمله مشکلاتی است که ذهن بسیاری از محققان مسائل شهری را به خود جلب نموده است.کمیت(تعداد و نحوه توزیع و..) و کیفیت( ایمنی و خدمات رسانی) جایگاه های پمپ بنزین از مهم ترین عوامل موثر در جذب شهروندان برای تامین سوخت وسایط نقلیه آنها محسوب می‌شود و منجر به کسب درآمد بیشتر برای جایگاه داران و ارائه ی خدمات مناسب‌تر برای استفاده‌کنندگان می گردد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است. روش به کار رفته در آن توصیفی- تحلیلی است. همچنین از منابع اسنادی و برداشت میدانی- پرسشنامه ای استفاده شده است. با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، هفت شاخص از جایگاه های پمپ بنزین واقع درمناطق 1 و 7 کلان شهر ارزیابی ورتبه بندی شده است. نتایج نشان داد در رتبه‌بندی جایگاه های پمپ بنزین از بین هفت شاخص مورد بررسی براساس مدل آنتروپی شانون، جایگاه های پمپ بنزین؛ فتوحی،سه شرکتی، سپیدار، قائم، پل پنجم، دوشرکتی و پنج شرکتی به ترتیب در رتبه های اول تا هفتم، با درجه اولویت، 0709/23، 0755/22، 134/20، 3703/15، 5983/12، 4321/11و 1331/11 قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Shannon Entropy in the evaluation of seven indicators from the gas station urban regions 1 and 7 ahvaz metropolis

نویسنده [English]

  • abbas maroofnezhad
Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

Today, with the increasing use of vehicles in cities, Increasing the fueling stations (Gaz stations)it gets more attention. Improper spatial distribution of these locations and low quality of service and also a small number of them in cities including problems that will bring the minds of many researchers to urban issues. Quantity (number and mode of distribution, etc.)and quality (safety and service) as station sites of the most important factors In attracting citizens to supply fuel their vehicles are considered and leading to earn more money for station owners and provide more convenient service to users. This study is based on practical purpose. The method used is descriptive-analytical. As well as the relevant documents and questionnaires and field resources have been used. Using the shannon entropy technique has been, seven indicators of the status of the gas station in regions 1 and 7 metropolitan ahwaz the evaluation and ranking. the results showed that the ranking position of the gas station of the seven indices studied based on the shannon entropy model,gas stations;respectively ranked first and seventh,with the degree of priority,are located.Fotouhi, 3shercati, sepidar ,ghaem ,pol-e-panjom ,2shercati ,5shercati, 23/0709-22/0755-20/134-15/3703- 12/5983- 11/4321- 11/1331.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shannon antropy
  • Evaluation
  • Gas station
  • Urban regions
  • Ahvaz metropolis
اصغر پور، محمدجعفر(1389)، تصمیم‌گیری چند معیاره. تهران.انتشارات دانشگاه تهران.399ص.
بهشتیان، مهدی (۱۳۸6)، ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی(سیستم اتوبوسرانی) جهرم و حومه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران.
حاجی حسینلو، منصور؛ کبیری، ش‌هاب (1390)، مکان یابی بهینه ایستگاه‌های پمپ بنزین در شبکه‌های درون شهری، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
حنفی زاده، پیام (1388)، ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی جایگاه‌های سوخت زنجان با فرایند رتبه‌بندی سلسله مراتبیAHP، ماهنامه مدیریت توسعه و تحول ، دوره 1، شماره2
خواجوی، سعید؛ ابراهیمی قوام آبادی، لیلا (1397)، بررسی ارتباط بین درک ریسک و حوادث شغلی کارکنان پمپ بنزین‌های اهواز با عملکرد مدیریت HSE جایگاه‌ها در سال 1395، دوماهنامه سلامت کار ایران، دوره15، شماره1.
رحمانی، محمد (1395)، پهنه‌بندی تصادفات جاده‌ای با هدف تعیین نقاط حادثه خیز با استفاده از GIS (نمونه موردی مسیر همدان- ملایر)، فصلنامه آمایش محیط. شماره34.
شوشتری، رضا (1396) کاربرد مدل VIKOR در رتبه‌بندی جایگاه‌های پمپ بنزین شرق شهر اهواز بر اساس میزان رضایت‌مندی شهروندان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر.
عرب مازار، علی اکبر؛ داهی فر، سوسن (1391)، مکان یابی بهینه جایگاه‌های سوخت‌گیری(مطالعه موردی: مناطق 22 گانه شهر تهران)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال سوم، شماره10.
محمدی، جمال؛ پورقیومی، حسین؛ قنبری، محمد (1395)، تحلیل فضایی و مکان یابی جایگاه‌های سوخت‌گیری شهر کازرون، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هفتم، شماره 24.
مرادی، یعقوب؛ نظری، نرگس؛ بسحاق، محمدرضا؛ رحیمی، حمزه (1395)، تحلیل فضایی- مکانی جایگاه‌های پمپ بنزین و تعیین مکان بهینه احداث جایگاه‌های جدید با استفاده از GIS و MCDM (مطالعه موردی: منطقه6 شهرداری تهران)، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال سوم، شماره1.
نصیری، علیرضا (1389)، معیارها و استانداردهای اجرای طرح‌های گازرسانی، جزوه آموزشی کاربردی شرکت ملی گاز ایران، مجتمع فنی و مهندسی نفت اصفهان.
ولی پوری، معصوم؛ بهرامی، محبوبه؛ رحیم آبادی، ابوالفضل؛ کریمی، امید (1393)، مکان یابی پمپ بنزین‌های شهر بروجرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، دوره6.شماره20.
یاری، سعید (1394)، طراحی ذاتاً ایمن در ساخت پمپ بنزین‌های شهری، مجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دوره 3، شماره2.
Bednarik, M,. Magulova, B,. Matys, M., Marschalko, M., (2010), "Landslide susceptibility assessment of the Kral ovany–Liptovsky Mikulas Railway Case Study", Journal of Physics and Chemistry of the Earth, 35 (3-5): 162-171.
Cram D. S., Baker T. T., Boren J. C., 2006. Wildland fire effects in silviculturally treated vs. untreated stands of New Mexico and Arizona. Fort Collins Co. Arizona: USDA Forest Service.
Jeganathan, K., Anbazhagan, N., Vigneshwaran, B., (2015). Perishable inventory system with server interruptions, multiple server vacations, and N policy. International Journal of Operations Research and Information Systems, 6(2), 32-52.
Weant, Robert A. 2001. Parking Garage Planning and Operation, The Eno Foundation for Transportation, Inc, Westport, CT, Transportation Research Part A: General, Volume 13, Issue 4