طراحی زنجیره تامین چند دوره ای سرد مبتنی بر بارانداز متقاطع چند گانه در حمل و نقل منطقه ای و نقش آن در توسعه و آمایش سرزمین

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی زنجیره تامین چند دوره ای سرد مبتنی بر بارانداز متقاطع چند گانه در حمل ونقل منطقه ای و نقش آن در توسعه و آمایش سرزمین می باشد. در مرحله اول ابتدا به شناسایی عوامل و متغیرهای مدل پرداختیم . در مرحله دوم با انتخاب دوره زمانی مورد بررسی با طراحی فرم‌های جمع‌آوری داده‌ها و با استفاده از روش‌های بررسی اسناد و مدارک داده‌های خام موردنیاز جهت اندازه‌گیری شاخص‌های نهایی گردآوری شده و در قالب مدل طرح، پردازش‌های لازم روی آن‌ها صورت گرفته است. سپس با توجه به موضوع تحقیق و با استفاده از دو تکنیک الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات تجزیه و تحلیل می گردند در این تحقیق، مساله دارای سه تابع هدف مختلف و متضاد از یکدیگر بود . تابع هدف ابتدایی که با هدف کمینه کردن هزینه حمل و نقل و انبارداری در کل زنجیره تامین می باشد. تابع هدف دوم که هدف آن کمینه کردن زمان کل عملیات داخل زنجیره تامین و تعداد تردد ماشین ها می باشد و در آخر تابع هدف سوم که هدف آن بیشینه کردن زمان طراوت محصول می باشد . نشان داده شده است که صرفاً صرفه جویی در تابع هزینه و صرفنظر از زمان تحویل محصولات ، در شرایط مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cold Multi-Cycle Supply Chain Design Based on Multiple Cross-Ports in Regional Transportation and Its Role in Development and Land Use Planning

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alizadeh 1
  • Ali Mohtashami 2
  • Reza Ehtesham Rasi 3
1 PhD student in Industrial Management Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to design a multi-cycle cold supply chain based on multiple cross-ports in regional transportation and its role in land development and planning. In the first step, we first identified the factors and variables of the model. In the second stage, by selecting the study period by designing data collection forms and using the methods of document review, the raw data required to measure the final indicators were collected and in the form of a design model, the necessary processing was performed on them. Then, according to the research topic and using two techniques of genetic algorithm and particle swarm optimization are analyzed. In this research, the problem had three different and opposite objective functions. The primary objective function is to minimize the cost of transportation and warehousing throughout the supply chain. The second objective function, which aims to minimize the total time of operations within the supply chain and the number of vehicles, and finally the third objective function, which aims to maximize the product freshness time. It has been shown that simply saving on the cost function, regardless of the delivery time of the products, is in good condition. Then, using simulated examples, it is shown that the L 1 metric method can make a good agreement between cost and time objective function. In the next step,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Cold Multi-Cycle
  • Multiple Crossing
  • Regional Transport
  • Land Use Planning
آقایی، اصغر؛حاجی ملامیرزایی، حمید؛رمضانزاده، سعید؛رضاپور، محمد (1397) " ارائه مدلی چندهدفه در مدیریت زنجیره تامین سبز با الگوریتم ژنتیک" فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی بهار 1397 - شماره 47، صفحات 57- 76
الفت، لعیا؛ امیری، مقصود ؛ جعفریان، احمد (1396) "تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک:مورد مطالعه شرکت ایران خودرو" فصلنامه علمی‌– پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال پانزدهم، شماره 45، تابستان 1396، صفحات 97- 120
امیدوار، رضا؛سرداری، احمد؛یزدانی، ناصر (1394) " رتبه‌بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو" تحقیقات بازاریابی نوین، سال پنجم، شماره 2، صفحات 1- 14
امیرخان، محمد؛نورنگ، احمد؛توکلی مقدم، رضا (1394) "یک رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی فازی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین چند سطحی، چند کالایی و چند دوره‌ای تحت شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن هزینه و زمان" مدیریت تولید و عملیات، شماره 10، صفحات 127- 148
خدادادیان، داود؛رادفر، رضا؛طلوعی، عباس (1397) "طراحی مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین سبز چند محصولی صنعت خودرو در شرایط عدم اطمینان" آینده پژوهی مدیریت، شماره 115، صفحات 83- 100
رحیمی، مجتبی؛مهدوی، ایرج؛سیداصفهانی، میرمهدی؛فضل الله تبار، حامد؛نیری، سینا (1395) " طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن قیمت‌گذاری و چرخه عمر محصول" مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید، سال دوم، شماره دو، صفحات 16- 46
رضایی، سعید؛خیرخواه، امیرسامان (1394) "به کارگیری عملیات بارانداز در طراحی شبکه‌های لجستیک: دسته‌بندی و مرور ادبیات" فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت زنجیره تامین، شماره 49، صفحات 18- 35
سلطانی تهرانی، مهدی؛مصدق خواه، مسعود؛حسن پور، حسینعلی (1395) "بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته چند سطحی، چند محصولی و چند دوره‌ای با هدف کاهش هزینه‌های زنجیره تامین (مطالعه موردی: شرکت آمادبهینه ساز)" فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، شماره 53، صفحات 27- 36
فلاح لاجیمی، حمید رضا؛ جعفرنژاد، احمد؛ مهرگان، محمدرضا؛ الفت، لعیا (1394) " پیکره‌بندی شبکة زنجیرة تأمین یکپارچة راهبردی تصادفی" مجله مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)، دوره هفتم، شماره 1، صفحات 83- 106
قربان پور، احمد؛ پویا، علیرضا؛ ناظمی، شمس الدین؛ ناجی عظیمی، زهرا (1395) "طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی" مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال سیزدهم، شماره چهارم، صفحات 1- 20
محتشمی، علی؛ فلاحیان نجف آبادی، علی (1392) "زمانبندی حملونقل کامیون‌ها در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن بارانداز تقاطعی و با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری"فصلنامه علمی‌– پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی – سال یازدهم، شماره 31، زمستان 92، صفحات 55- 84
محمدی، امیرسالار؛عالم تبریز، اکبر؛پیشوایی، میرسامان (1397) " طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته همراه با تصمیمهای مالی در شرایط عدم قطعیت" فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره دهم، شماره 1، صفحات 61- 84
وکیلی، پریزاد؛حسینی مطلق، سید مهدی؛غلامیان، محمدرضا؛جوکار، عباس (1396) "ارائۀ مدل ریاضی مسیریابی موجودی چندمحصوله برای اقلام دارویی در زنجیرۀ تأمین سرد و روش حل ابتکاری مبتنی بر جستوجوی همسایگی انطباقی" مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)، دوره نهم، شماره 2، صفحات 383- 407
یاریان تل زالی، زینب، شمس الدینی، اسماعیل (1395) "یکپارچگی زنجیره تامین" چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
Amini, Alireza; Tavakkoli-Moghaddam, Reza; Omidvar, Aschkan (2014) “Cross-docking truck scheduling with the arrival times for inbound trucks and the learning effect for unloading/loading processes” Production & Manufacturing Research, 2: 1, 784- 804
Andic, E., Yurt, O., Baltacıoğlu, T., (2012) “Green supply chains: efforts and potential applications for the Turkish market. Resour”. Conserv. Recycl. 58, 50–68.
Baniamerian, Ali; Bashiri, Mahdi; Tavakkoli-Moghaddam, Reza (2018) “Modified variable neighborhood search and genetic algorithm for profitable heterogeneous vehicle routing problem with cross-docking” Applied Soft Computing Journal, 1- 42
Barbosa-Povoa, Ana Paula, da Silva, Catia, Carvalho, Ana (2017) “Opportunities and Challenges in Sustainable Supply Chain: An Operations Research Perspective”
Beltrami, E.J.; Bodin, L.D. (1974) “Networks and vehicle routing for municipal waste collection”, Networks, 4 (1974) 65-94.
Chatzikontidou, Anastasia; Longinidis, Pantelis; Tsiakis, Panagiotis; Georgiadis, Michael C. (2017) “Flexible supply chain network design underuncertainty” chemical engineering research and design 1 2 8 ( 2 0 1 7 ) 290–305
Cheng, R. ; Gen, M.; Tozawa, T. (1995) “Vehicle routing problem with fuzzy due-time using genetic algorithms”, Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Systems, 7 (1995) 1050-1061.
Christopher, M.L., (1994) “Logistics and supply chain management”, Irwin Professional, Burr Ridge, Illionoise.
Cooke, K.L.; Halsey, E. (1966) “ The shortest route through a network with time-dependent internodal transit times” Journal of mathematical analysis and applications, 14 (1966) 493-498.
Dantzig, G.B. ; Ramser, J.H. (1959) “The truck dispatching problem, Management science”, 6 , 80-91.
Dror, M.; Trudeau, P. (1989) “Savings by split delivery routing”, Transportation Science, 23 (1989) 141-145.
Govindan, K.; Khodaverdi, R.; Vafadarnikjoo, A. (2015) “Intuitionistic fuzzy based dematel method for developing green practices and performances in a green supply chain, Expert Systems With Application, 42 (20), 7207- 7220
Govindan, Kannan; Cheng, T. C.E. (2018) “ADVANCES IN STOCHASTIC PROGRAMMING AND ROBUST OPTIMIZATION FOR SUPPLY CHAIN PLANNING” Computers and Operations Research, 1- 20
Handfield, R.B., Walton, S.V., Seegers, L.K., Melnyk, S.A., (1997) “‘Green’value chain practices in the furniture industry” J. Oper. Manag. 15 (4), 293–315.
Hax, A. C. (1974). A comment on the distribution system simulator. Management Science, 21(2): 233-236.
Jawad, H., Jaber, M.Y., Nuwayhid, R.Y. (2018) “Improving supply chain sustainability using exergy analysis” European Journal of Operational Research, V.269, pp.258–271
Kazazi, A., Azar, A. and Zanguie Nejad, A. (2012) “The competitiveness measuring of supply chains” Journal of Commercial Strategies, 2: 55-72.
Khalili-Damghani, Kaveh; Tavana, Madjid; J. Santos-Arteaga, Francisco; Ghanbarzad-Dashti, Mahdokht (2017) “A customized genetic algorithm for solving multi-period cross-dock truck scheduling problems” Measurement 108 (2017) 101–118
Kim, J.H., Youn, S., Roh, J.J., (2011) “Green supply chain management orientation and firm performance: evidence from South Korea” Int. J. Serv. Oper. Manag. 8 (3), 283–304.
Luo, H., Zhu, M. J., Ye, S. G., Hou, H. P., Chen, Y., & Bulysheva, L. (2016). “An intelligent tracking system based on internet of things for the cold chain” Internet Research, 26(2), 435-445. doi:10.1108/IntR-11-2014-0294
Macchion, L., Moretto, A., Caniato, F., Caridi, M., Danese, P., Vinelli, A., 2015.” Production and supply network strategies within the fashion industry.” Int. J. Prod. Econ. 163, 173–188.
Megahed, Aly; Goetschalckx, Marc (2017) “Tactical Supply Chain Planning under Uncertainty with an Application in the Wind Turbines Industry” Computers and Operations Research, 1- 43
Molavi, Danyar; Shahmardan, Amin; Sajadieh, Mohsen S. (2018) “Truck scheduling in a cross docking systems with fixed due dates and shipment sorting” Computers & Industrial Engineering 117 (2018) 29–40
Óskarsdóttir, Kristín; Oddsson, Guðmundur Valur (2018) “Towards a Decision Support Framework for Technologies used in Cold Supply Chain Traceability” Journal of Food Engineering, 1- 19
Qi, Y; Huo, B. Wang, Z. Yan Jeff Yeung, H. (2017) “The impact of operations and supply chain strategies on integration and performance” International Journal of Production Economics 185 (2017) 162–174.
Rahbari, Ali; Nasiri, Mohammad Mahdi; Werner, Frank; Musavi, MirMohammad; Jolai , Fariborz (2019) “The vehicle routing and scheduling problem with cross- docking for perishable products under uncertainty: Two robust bi-objective models” Applied Mathe- matical Modelling
Russell, R.A. (1977) “Technical Note—An Effective Heuristic for the M-Tour Traveling Salesman Problem with Some Side Conditions”, Operations Research, 25 (1977) 517-524.
Shapiro. (2000). Modeling supply chain, Duxbury Press.
Soleimani H, Govindan K, Saghafi H, Jafari H. (2017) “Computers & Industrial Engineering”, Volume 109, July 2017, Pages 191-203
Speidel, V. (1976) “EDP-assisted fleet scheduling in tramp and coastal shipping”, in: Proceedings of the 2nd International Ship Operation Automation Symposium, Washington, DC, August 30-September 2, 1976.
Tillman, F.A. (1969) “The multiple terminal delivery problem with probabilistic demands”, Transportation Science, 3 (1969) 192-204
Tiwari A, Chang P.C, Tiwari M.K., Kandhway R. (2016) “A Hybrid Territory Defined evolutionary algorithm approach for closed loop green supply chain network design” Computers & Industrial Engineering, Volume 99, September 2016, Pages 432-447
Tseng, M. (2013) “Modeling sustainable production indicators with linguistic preferences, Journal of cleaner production. 40, 46- 56
Tseng, Ming-Lang; Islam, Md Shamimul; Karia, Noorliza; Fauzi, Firdaus Ahmad; Afrin, Samina (2019) “A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges” Resources, Conservation & Recycling 141 (2019) 145–162
Waltho, Cynthia; Elhedhli, Samir; Gzara, Fatma (2019) “Green supply chain network design: A review focused on policy adoption and emission quantification” International Journal of Production Economics, 1- 45
Wu, K.; Lio, C.; Tseng, M.; Chiu, A. (2015) “Exploring decisive factorsin green supply chain practices under uncertainty, Production Economics, 159, 147- 157
Yang, Haoxiong; Miao, Liye; Zhao, Chuan (2019) “The credit strategy of a green supply chain based on capital constraints” Journal of Cleaner Production, 1- 34
Yeh, W.-C., Chuang, M.-C., (2011) “Using multi-objective genetic algorithm for partner selection in green supply chain problems” Expert Syst. Appl. 38 (4), 4244–4253.
Yousefi Nejad Attari, Mahdi; Ebadi Torkayesh, Ali (2018) “Developing benders decomposition algorithm for a green supply chain network of mine industry: Case of Iranian mine industry” Operations Research Perspectives 5 (2018) 371–382
Zilberman, David; Lu, Liang; Reardon, Thomas (2017) “Innovation-induced food supply chain design” Food Policy, 1- 9
Zuluaga, Juan Pablo Soto; Thiell, Marcus; Perales, Rosa Colomé (2016) “Reverse Cross-Docking” Omega, 1- 20