بررسی عوامل نهادی و برنامه ریزی منطقه ای در طرح های اشتغال زای پایدار بر ایجاد اشتغال و جهش تولید

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

بحران اشتغال و بالا بودن آمار بیکاری و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن باعث شده سیاستمداران و سیاستگذاران همواره برای این موضوع اهمیت ویژه ایی قائل شوند به طوری که صرف نظر از تبعات و تاثیرات مخرب پدیده بیکاری گسترده در مسائل اقتصادی و اجتماعی، باید به ابعاد سیاسی این پدیده نیز توجه کرد بررسی حاضر به مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی موانع سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زای پایدار و ایجاد جهش تولید می‌باشد. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و شـیوه گـردآوری اطلاعـات و داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته با تکنیک مصاحبه حضوری و میدانی است. آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شده، روایی صوری و محتوایی می­باشد. جهت حصول پایایی پرسشنامه تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با میزان آلفای 8۷ درصد، مقدار قابل قبولی را نشان داد. تعداد نمونه انتخابی از حجم جامعه آماری پژوهش 324 نفر بوده است با این شرط ورود در نمونه که از وام‌های اشتغال زا در بین سال‌های 1376 – 1396 استفاده نموده‌اند و به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون­های آماری مختلفی استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر و تحلیل عاملی نشان ­داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی، دخالت دولت، فساد و حقوق مالکیت تاثیر معنی داریدر اشتغال‌زایی و جهش تولید دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Institutional Factors and Regional Planning in Sustainable Employment Plans Job creation and production leap

نویسندگان [English]

  • asghar nasiri 1
  • manoucher pahlavan 2
  • ali asghar abbasi asfajir 3
1 PhD student in Sociology of Economics and Development, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 . Assistant Professor in social science department, Babol branch, Islamic azad university, Babol, Iran
3 . Associate Professor in social science department, Babol branch, Islamic azad university, Babol, Iran
چکیده [English]

The employment crisis and the high unemployment rate and its social, economic and political consequences have made politicians and policymakers always pay special attention to this issue, so that regardless of the consequences and destructive effects of widespread unemployment in economic and social issues, The political aspects of this phenomenon also pointed out that the present study is a study of social and economic factors, barriers to investment in sustainable employment projects and creating a leap in production. In terms of practical purpose and in terms of method, it is descriptive-analytical and the method of collecting information and data is through a researcher-made questionnaire with face-to-face and field interview technique. The validity test used in this study is face and content validity. To obtain the reliability of the research questionnaire, Cronbach's alpha method was used, which showed an acceptable value with 87% alpha. The number of selected samples from the statistical population of the study was 324 people with the condition of entering the sample who used employment loans between 1997 and 2017 and were selected by simple random sampling. Various statistical tests were used to analyze the data. The results of path analysis and factor analysis showed that the variables of social capital, government intervention, and corruption and property rights have a significant impact on job creation and production jumps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • government interference
  • corruption
  • property rights
آذر عادل، مومنی منصور. آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول). تهران. سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) 1390.
آرون، ریمون، (1366)، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمه باقر پرهام، تهران، آموزش انقلاب اسلامی
ابراهیمی، علی محمد (1391)، فعالسازی لوکوموتیوهای اقتصادی؛ راهبرد اشتغالزایی پایدار» (نمونه موردی؛ برنامه مسکن مهر)، گروه سیاستگذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران.
ابوجعفری، روح الله (1383)؛ مشکلات و موانع تخصیص اعتبارات در ایران؛ مطالعه موردی تسهیلات بند پ تبصره 3، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 54، بهمن 1383 ص 67.
بررسی طرح آماری ارزیابی عملکرد آیین نامه تشکیل بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، مرکز مقاله‌های مجلس.
پیله‌فروش، میثم (1389)، معرفی و نقد نظریه‌های عدالت اقتصادی بر اساس معیارهای نیاز، کارآمدی، مسئولیت فردی و کانتکس، گزارش منتشر شده توسط مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
توسلی، غلامعباس (1384)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم.
توتونچیان، ایرج و عیوضلو، حسین (1379) کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، پاییز و زمستان 1379 - شماره 57.
سکاران اما. روش تحقیق در مدیریت، ترجمه محمود شیرازی. تهران. انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی شهری 1385
سریع القلم، محمود (1375).توسعه جهان سوم و نظام بین‌الملل، چاپ سوم، تهران، نشر سفیر
سریع القلم، محمود(1378) ثبات سیاسی و توسعه سیاسی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 146- 145
سن، آمارتیا (1379)، برابری و آزادی، ترجمه حسن فشارکی، تهران، شیرازه
سن، آمارتیا (1381)، توسعه به مثابه‌ی آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران، دستان
سیمای بازار کار در ایران در سال 1382؛ معاونت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اشتغال، اداره کل هدایت نیروی کار، وزارت کار و امور اجتماعی
دلاور ع. ؛مبانی نظری و علمی مقاله در علوم انسانی و اجتماعی. تهران. انتشارات رشد 1385.
رسولی، نرگس(1391)؛‌ترین‌های اقتصاد ایران در 8 دولت پس از انقلاب، روزنامه اعتماد، شماره 2489 به تاریخ 91/6/19، صفحه 4.
رنانی، محسن و باستانی‌فر، ایمان (1386)، کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، مقالهنامه اقتصادی، زمستان 1386، شماره 27.
رزاکرمن، سوزان (1385)، فساد و دولت :علت‌ها، پیامدها و اصلاح، ترجمه منوچهر صبوری، تهران پردیس دانش: شیرازه.
رنانی، محسن (1389) بازار یا نابازاربررسی موانع نهادی کارآیی نظام اقتصادی‌ بازار در اقتصاد ایران، مرکز مدارک قتصادی- اجتماعی سازمان برنامه و بودجه.
ریتزر، جورج، (1374)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه دکتر محمد صادق مهدوی و همکاران، دانشگاه شهید بهشتی.
طورانی محسن. آمار و احتمال. چاپ ششم. مؤسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1392.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب 31 اکتبر 2003 میلادی)، (1384)، تهران، گرایش
مرکز آمار ایران (1389) چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 1389، انتشارات مرکز آمار ایران.
نیلی، مسعود (1383)، اقتصاد ایران و معماری توسعه نیافتگی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات عملی
نیلی مسعود و همکارا ن (1387)، دولت و رشد اقتصادی در ایران، تهران، نشر نی
هانتینگتون، ساموئل (1375). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمعه محسن ثلاثی، تهران نشر علم
Nicholls, colin , Daniel, tim, polaine, Martln, Hatchard, John (2006). Corruption and Misuse of public office, oxford, oxford university press-
Thomas of Aquinas ,Summa Theological, part I of Second part Q.12,Art4 (London;Ecyciopaedia Britannica,1952) ,p.672
Margaret Biden , the Creative Mind (London; Abacus,1992),p,94
Jöreskog, K.G. & Sörbom, D. (1989). LISREL-7 user's reference guide. Mooresville, in: Scientific Software.
 Kline P. an easy guide to factor analysis. London. NY:Routledge.1994.
MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and
 determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological
 Methods, 1, 130-149.
Nunnally J. Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill. 1978