استراتژی و رویکردهای سیاست خارجی دولت ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و نظام بین المللی با تاکید بر مسئولیت‌های حقوقی بین سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۰۰

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 دانش آموخته ی دکتری تخصصی علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش فوق با روش کیفی و رویکرد توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ گفتن به این سؤال است: استراتژی ایالات‌متحده در حوزه سیاست‌گذاری خارجی برای تثبیت موقعیت هژمونی جهانی خود در سطح سیستم بین‌الملل با گریزی به‌ مسئولیت‌های حقوق بین‌المللی ایالات‌متحده در حوزه سیاست‌گذاری خارجی بعد از طرح بین‌الملل گرایی تهاجمی با تأسی از راهبرد کلان، هدف آن بعد از طرح بین‌الملل گرایی تهاجمی تاکنون متأثر از چه برنامه‌هایی بوده است؟ به نظر می‌رسد استراتژی نهایی و غایی خود را تثبیت موقعیت و هژمونی جهانی تدوین نموده است. اما برنامه‌ریزی و سیاست روسای جمهور (بوش، اوباما، ترامپ) برای تثبیت این موقعیت و هژمونی بکار گرفتن ایده‌های مختلف از یکدیگر بوده است (یک‌جانبه‌گرایی، چندجانبه گرایی، عمل‌گرایی). یعنی در واقع هدف یکی است اما راه‌های رسیدن به آن متفاوت خواهد بود. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش نیز واکاوی برنامه‌های سیاست خارجی ایالات‌متحده در سه دوره‌ی ریاست جمهوری جرج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ برای تثبیت موقعیت هژمونی جهانی خود در سطح نظام بین‌الملل به‌عنوان هژمون برتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US Government Foreign Policy Strategies and Approaches in the Middle East and the International System with an Emphasis on Legal Responsibilities Between years 2020-2000

نویسندگان [English]

  • seyed mohammadreza mousavifard 1
  • Heidare Lotfi 2
  • mohsen jamshidi 3
1 Faculty member of Law Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor of Political Geography and Tourism, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
3 PhD student in Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The above research is of a fundamental type, with a qualitative-interpretive method and inference of information through existing documents with a descriptive-analytical approach, data collection and data The library has also sought to answer this question by taking notes from available and available sources: US foreign policy strategy to consolidate its position of global hegemony at the international system level after the aggressive internationalism plan has so far been affected. What programs has it been from? it seems that the US strategy in the field of foreign policy, after the offensive internationalism plan, based on its grand strategy, has set its ultimate goal of consolidating its position and global hegemony. But the plans and policies of the presidents (Bush-Obama-Trump) to consolidate this position and hegemony have been to use different ideas from each other (unilateralism, multilateralism, pragmatism). That is, the goal is the same, but the ways to achieve it will be different. The importance and necessity of conducting research is also an analysis of US foreign policy plans during the three presidencies of George W. Bush, Barack Obama, and Donald Trump to consolidate its position of global hegemony at the level of the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressive internationalism
  • global hegemony
  • unilateralism
  • multilateralism
  • pragmatism
آذری نجف آبادی، محمد مهدی (۱۳۹۰)، تغییر مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، فصلنامه سیاست خارجی، بیست و پنجمین سال، شماره ۳، پاییز.
آهویی، مهدی (۱۳۹۶)، تحول پارادایم اتحاد آمریکا در خاورمیانه و گزینه‌های احتمالی برای ایران، فصلنامه تحقیقات روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره ۲۳، بهار.
باقری، زهرا و دهشیار، حسین و طباطبایی و دیگران (۱۳۹۷)، تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه آمریکا از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۱، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره ۴۳، تابستان.
برزگر، کیهان (۱۳۸۸)، سیاست خارجی ایران از دیدگاه رئالیسم دفاعی و تهاجمی، فصلنامه روابط خارجی، سال اول، شماره اول.
برزگر، کیهان (۱۳۹۷)، استراتژی سیاست خارجی ایران در موازنه قدرت‌های منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و یکم، شماره چهارم، شماره هشتاد و دوم، زمستان.
پرتو، امین (۱۳۹۷)، استراتژی کلان آمریکا در عصر ترامپ...، فصلنامه مطالعات استراتژیک، شماره هشتاد و یکم.
توتونچی، عباسعلی و دیگران (۱۳۹۵)، بررسی ریشه‌های شکل‌گیری سیاست تغییر اوباما در موضوع هسته‌ای ایران، فصلنامه رویکرد انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره چهل و چهارم، پاییز.
جمشیدی، محمد (۱۳۹۵)، توازن مجدد استراتژی کلان ایالات متحده در دوران اوباما، فصلنامه تحقیقات علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره سوم، تابستان.
حسن پور، طاهر و موسوی منور، سید ایوب (۱۳۹۶)، مطالعه واقع بینانه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و راهبرد مقابله با آن، فصلنامه مطالعات سیاسی و بین‌المللی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان.
حیدرقلی زاده, جعفر, قائم پناه, صمد. (۱۳۹۷). مسئولیت بین‌المللی دولت ایالات متحده امریکا از اعمال تحریم‌های یک جانبه برعلیه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی, ۱۴ (۴۳).
دهشیار، حسین (۱۳۹۵)، ترامپ و تمرکز توانمندی‌های اقتصادی و نظامی در حوزه سیاست خارجی، فصلنامه تحقیقات روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره بیست و دوم، زمستان.
سلحشور، محمد حسین (۱۳۹۳)؛ اهمیت جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاورمیانه در دنیای سیاسی امروز، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در جغرافیا، معماری، تهران.
سیمبر، رضا و دیگران (۱۳۹۵)، معمای امنیتی پرونده هسته‌ای ایران از دیدگاه نئورئالیسم، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال نهم، شماره سی و ششم، زمستان.
علیخانى, مهدى. (۱۳۹۹). بررسی «راهبرد فشار حداکثری» ترامپ بر ایران از منظر «قدرت اجبار». فصلنامه مطالعات بین‌المللی, دوره هفدهم، شماره اول.
فتحی، احمد، لطفی، حیدر و دیگران. (۱۳۹۸). تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ۹ (۴)
فرخی چشمه سلطانی، مجید دیگران (۱۳۹۷)، راهبرد متعادل سازی از راه دور آمریکا و سیاست خارجی آمریکا با تأکید بر غرب آسیا، فصلنامه آفاق امنیت، سال یازدهم، شماره سی و هشتم، بهار.
فلاح نژاد، علی (۱۳۹۷)، آمریکا، دموکراسی و خاورمیانه (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به عصر ترامپ)، فصلنامه تحقیقات سیاسی در جهان اسلام، سال هشتم، شماره ۳، پاییز.
قصاب زاده، مجید، اخباری، محمد، دیگران. (۱۳۹۸). نقش منطقه گرایی بر روابط ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، (۹ ((۴).
کریمی فرد، حسین (۱۳۹۷)، سیاست خارجی ترامپ و واقعیت‌های نظام بین‌الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی در سیاست‌های عمومی، دوره هشتم، شماره بیست و هشتم، پاییز.
گوهری مقدم، ابوذر (۱۳۸۷)، مروری بر تغییر پارادایم در سیاست خارجی ایالات متحده در دوران بوش، فصلنامه استراتژی یاس، شماره شانزدهم، زمستان.
لی رأی، جیمز و کابو، جولای (۱۳۹۲)، سیاست جهان، ترجمه: قدرت احمدیان و فرها دانش نیا، مرکز نشر تهران: مرکز ملی جهانی شدن.
متقی، ابراهیم و دیگران (۱۳۸۹) بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره چهارم، پاییز.
محمدزاده ابراهیمی، فرزاد و دیگران (۱۳۹۵)؛ دونالد ترامپ و میراث سیاست واقع بینانه اوباما، فصلنامه تحقیقات سیاست جهانی، دوره ششم، شماره دوم، تابستان.
مرشایمر ​​، جان (۲۰۰۹)، تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران: مرکز نشر وزارت امور خارجه (چاپ اول).
مشیرزاده، حمیرا (۱۳۹۴)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.
موسوی فرد، سیدمحمدرضا. (۱۴۰۰). امکان سنجی شناسائی مسئولیت کیفری سیاست‌گذاران (وهابی) و مجریان حقیقی دولت‌های حامی تروریسم با تاکید بر رویکردهای سیاسی و حقوقی در جغرافیای سیاسی خاورمیانه. فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، (۱۳ ((۲).
یزدان فام، محمود (۱۳۹۵)، سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره چهارم، شماره هفتاد و چهارم، زمستان.
Zakaria f. (1998), From wealth to power: the Unusual origins of America s world role: Princeton. Nj: Princeton University Press.
Brands, Hal(2017) “Can U.S. Internationalism Survive Trump? American internationalism is not dead yet, but that it faces serious long term maladies”. Foreign Policy. Available at: www.foreignpolicy.com/2017/05/25/can-u-s-internationalism-survive-trump.
Cherkaoui, Mohammed(2016),“Clinton versus Trump: Two-Distant Visions for America”, Available at: http: //scar.gmu,edu/sites/default/files/MCherkaoui%20 Report%20on%20US%20Politics,pdf,pp 1-17.
Haar, Roberta(2016), “The Trump effect on US foreign policy”, Available at: https:www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202016%20nr.%205/Haar,pdf,pp 1-6.
Ikenberry, John, (2017), The Plot Against American Foreign Policy; Can the Liberal Order Survive? Foreign Affairs, March & April.
Mearsheimer,. J (2001), The Tragedy of Great Power Politics, New York: Norton.
Mersheimer, J., & Walt, S. (2016). The Case for Offshore Balancing, A Superior U.S. Grand Strategy. Foreign Plicy.
Rose, Gideon (2017), What's Inside; Present at the Destruction?, Foreign Affairs, March & April.
The White House(2017), America First Foreign Policy, at: https://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy
Trump, D. (2016), Transcript: Donald Trump’s Foreign Policy Speech, The New York Times. April 27.
Trump, Donald (2017), US National Security Strategy. Translated to Persian by Fars News Agency. Tehran [in Persian].
Walt, Stephan (1987), “The Origins of Alliance”, Ithaca: Cornell University Press.
Waltz, K (1979), Theory of International Politics, McGraw-Hill., (1982), Letter to Editor, International Organization.
Wolfforth, William C(2008), Realism and Foreign Policy; Theories, Actors, Cases, Edited by Steve Smith and Amelia Hadfield and Tim Dunne, Oxford University Press.
Walt. SM. (2016), No, @realDonaldTrump Is Not a Realist, Foreign Policy, April 01, at: http://foreignpolicy.com/2016/04/01/no-realdonaldtrumpis-not-a-realist/