رتبه بندی نواحی منطقه 13 بر اساس شاخص های شهر سبز با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند متغیره (تاپسیس)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا، ایران

چکیده

رویکرد شهر سبز به عنوان رویکردی نسبتا جدید در حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری در تلاش است که تناسب و سنخیت بالایی با محیط زیست داشته و آلودگی های شهری را به حداقل برساند که نتیجه آن زیست پذیری بالای شهری است.. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نواحی منطقه 13 و زمینه های شکل گیری شهر سبز در منطقه 13 کلانشهر تهران انجام شده است. روش تحقیق از نظر نوع توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. نوع داده کمی و متشکل از شاخص های شهر سبز است که با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس) به رتبه بندی نواحی منطقه اقدام شده است. به منظور بررسی پتانسیل های شهر سبز نواحی چهارگانه این منطقه بر اساس 15 شاخص شهر سبز و با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی شده اند تا نشان دهد که کدام یک از نواحی دارای پتانسیل های بیشتر و بهتری برای تحقق شهر سبز در این منطقه است که نتایج حاصل نشان داد ناحیه چهار با مقدار تاپسیس 0.96 رتبه اول در بین نواحی چهارگانه منطقه 13 را برای تحقق شهر سبز دارد. به عبارت دیگر ناحیه چهار بیشترین ظرفیت را برای تحقق شهر سبز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of District 13 areas based on Green City indicators using multivariate decision models (TOPS

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Nouri 1
  • Alireza Pourshikhian 2
  • Hossein Asghari 2
  • Rafat Shahmari 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
2 Assistant Professor of Geography, Astara Branch, Islamic Azad University of Astara, Iran
چکیده [English]

Green city as a relatively new title in the field of urban planning and urban planning is trying to achieve high compatibility with the environment and urban decisions to the desired result. Areas of District 13 and lands forming the Green City in District 13 of the Tehran metropolis have been done. The research method is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The data type is quantitative and consists of green city indicators that have been ranked in the region using multi-indicator decision models (TOPSIS). In order to study the potentials of the green city, the four areas of this region are ranked based on 15 indicators of the green city using the TOPSIS model and show which of the areas has more potentials.And it is better for the realization of the green city in this region that the results showed that the fourth district with the value of TOPSIS 0.96 ranks first among the four districts of the 13th region for the realization of the green city. In other words, District 4 has the greatest capacity to achieve a green city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green City Indices
  • TOPSIS
  • District 13 of Tehran
Tajik, Mohsen, Estelaji, Alireza, Sarvar, Rahim 2020, The Role of Participatory Planning in Green City with a Look at Shemshak Darbandsar City as the First Green City Candidate in Iran, Geography Quarterly, New Volume, Year 15 , No. 54.
Seidbeigi, Sadegh, Bakhshi, Omid, Jalilian, Sajjad, Yousefi, (1400), A Study of Green City Indicators in Yazd, The Second International Conference on Civil, Structural and Earthquake Engineering. (In Persian).
Rajabi, Arita, Eghbali, Marzieh, (1400), A Study of Green City Approach Indicators for Achieving Sustainable Development, International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urbanism of Contemporary Iran (In Persian)..
Shabani, Morteza, Alavi, Ali, Meshkini, Abolfazl, Salman Mahini, Abdarsol, (1400), Spatial assessment and measurement of urban environment with the green city approach (Case study: Tehran metropolis), Human Geography Research, Volume 51, Number 1. (In Persian).
Ghorab, H.K., Shalahy, H.A. Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities in Egypt. Alexandria Engineering Journal, 2021, Vol. 55, 495-503.
Pour ahmad, A. Omranzadeh, B. Mahdi, A. Green cities; Urban Growth and the Environment, Author: E, Kahn, Tehran: Jahad university, 2021 (In Persian).
Rahnama, M.R. and Marofi, A. Scenario in Urban and Regional Studies (Concepts, Methods and Experiences), Mashhad: Mashhad Islamic Council Research Center Publication, 2020 (In Persian).
Shen, Z., Huang, L., Peng, K., & Pai, J. (Eds.). (2020). Green City Planning and Practices in Asian Cities: Sustainable Development and Smart Growth in Urban Environments. Springer.
Alinda F. M. Zain, Didit O. Pribadi, Galuh S. Indraprahasta, Revisiting the Green City Concept in the Tropical and Global South Cities Context: The Case of Indonesia, Front. Environ. Sci., 14 February 2022 | https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.787204.
Caleb Debrah, De-Graft Owusu-Manu, An apposite framework for green cities development in developing countries: the case of Ghana, Article publication date: 10 August 2021.
GokhanOzkaya, Evaluation of smart and sustainable cities through a hybrid MCDM approach based on ANP and TOPSIS technique, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e05052,
Mark J.Nieuwenhuijsen, New urban models for more sustainable, liveable and healthier cities post covid19; reducing air pollution, noise and heat island effects and increasing green space and physical activity, Volume 157, December 2021, 106850
TRAN, Duy Hung, LE, Hoang T ien, CHAU, Ngoc Han, Establishment of the criteria of the green city for developing cities, J. Viet. Env. 2021, 12(2):177-183, Special Issue DAW2020