ارزیابی برهم ساخت گرایی فضای باز مجتمع های مسکونی با سنجش رفتار نگاری در جغرافیای شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران

2 گروه معماری،واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی ،بم ، ایران

3 گروه معماری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

تا‌کنون پژوهش های زیادی در زمینه ارتقای کیفیت فضاهای شهری که مهمترین مکان رویداد تعاملات اجتماعی و سرچشمه سرزندگی و پویایی شهرها هستند، با تأکید بر تأثیرات محیطی-رفتاری در داخل و خارج از کشور انجام شده است. بنظر می رسد که تا پیش از جنگ جهانی دوم، تحقیقات علوم رفتاری تأثیر چندانی بر جغرافیا، طراحی شهری، معماری و نظریه های مرتبط با آن نداشته است(عسگری و همکاران،1399). یکی از رسالت های طراحان خلق رابط های متناسب بین انسا ن ها و کالبد اطرافشان است. برای نیل به این هدف، خالقان فضا باید درک صحیحی از رفتار انسان در محیط های متفاوت داشته باشند، به نحوی که پیوند انسان و مکان را قو‌یتر سازند. (کریمی آذری و همکاران،1395) مخاطب اصلی فضای شهری کاربران آن است و فضای شهری فقط با حضور مردم قابل توجه می شود .بنابراین می توان گفت موفقیت هر فضای شهری به دلیل پاسخگویی آن به نیاز کاربران و سازگاری طرح کالبد و محتوا (رفتار) است) Wiker ,1979).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of open space structuralism of residential complexes by measuring behavioral geography in Kerman province

نویسندگان [English]

 • malihe zia 1
 • Mohsen ghesemi 2
 • mahdie moini 3
 • malihe norouzi 1
1 Department of Architecture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran
2 Department of Architecture, Bam Branch, Islamic Azad University, Bam, Iran
3 Department of Architecture, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The open space of residential complexes is a part of public spaces in residential complexes and plays a special place in meeting human needs and has been studied from different perspectives. By observing the numbness and tension in the outdoor areas of residential complexes, designers and planners are looking to provide a solution to create constructivism in this behavioral camp. The purpose of this research is to analyze spatial data. The research method in this research was analytical-descriptive, which achieved theoretical principles and framework through theoretical studies on theoretical foundations. In this study, five examples of residential complexes with open space in Kerman have been studied from the perspective of body-behavior coordination. Among these activities, children talk, sit and walk and play as a border, interface and joint using Analyzed from GIS. The study was conducted over a period of 60 days. After analyzing the gear structure in the outdoor behavioral camps of the residential complex for cross-site orientation. We are facing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structuralism
 • open space of residential complex
 • Kerman
 • Human Geography
 1. آزادی، نیلوفر، میر حسینی، سید محمد علی، ترکفر، احمد­(1398)، طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای10(1-1), 1-22.
 2. آل هاشمی، آیدا (1393)، کاربری های فضای باز در مجتمع‌های مسکونی بزر گ مقیاس شهر تهران-جله آرمانشهر.
 3. آلتمن، ایروین(1382)، محیط ورفتار اجتماعی، خلوت، فضای شخصی، قلمرو وازدحام. (علی نمازیان مترجم). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 4. پاکروان، گلناز، شفیع زاده، اسداله، موسوی، میرسعید­(1399)، تدوین الگوی روابط متقابل انسان و محیط با تأکید بر روانشناسی محیطی در خانه‏ های قاجاری (مورد: خانه ‏های قاجاری تبریز. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای10(4), 397-420.
 5. حسنی، علیرضا، مفیدی شمیرانی، سید مجید­(1399)، تعامل طراحی شهری و تغییر اقلیم مبتنی بر نظریه ها. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای
 6. دانشپور. سید عبد الهادی-چرخچیان. مریم(1386)،-فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی-باغ نظر –شماره 7-1386
 7. رضایی بزنجانی، رضا، اذانی، مهری، صابری، حمید، مومنی، مهدی­(1398)، برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), 10(1-1), 157-179.
 8. سلیمانی ساردو، فرشاد، مصباح زاده، طیبه، برومند، ناصر، آذره، علی، رفیعی ساردوئی، الهام. (1397). بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای8(3), 25-40.
 9. شلمانی، کامور  حناچی، سیمین(1394)، بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان "مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت"-هویت شهر –شماره 24.
 1. صادقی، شیما2016. بازشناسی قرار گاه رفتاری و قابلیت های محیط در شکل گیری آن نمونه موردی بازار شهر سنندج).
 1. عسگری، جواد، استعلاجی، علیرضا، ولی شریعت پناهی، مجید. (1399)، بررسی مؤلفه‌های مؤثر در توسعه محلی پایدار روستاهای شهرستان گرمسار یا تاکید بر سرمایه اجتماعی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای.
 1. غضنفرپور، حسین، قاسمی، مسلم. (1395). اولویت‌بندی صنایع دستی استان کرمان TOPSIS با استفاده از تکنیک. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای6(3), 35-51.
 1. کریمی آذری، امیررضا، حسینی، سید باقر، صالح صدق پور، بهرام، حسینی، افضل سادات. (1395). اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خلاقیت ؛کودکان 7-3 ساله در ایران (نمونه موردی : شهر تهران- منطقه 4). باغ نظر، 13(41), 19-34.
 1. گراوند. فرهاد-بازوندی. فرشاد1394. کنکاشی بر تاثیر مکتب روانشناسی رفتارگرا بر چگونگی روند طراحی معماری-نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران.
 2. گیفورد، رابرت1397. روش های تحقیق در روانشناسی محیط _ترجمه(مینو قره بگلو-پیر بابایی، محمد تقی-علی نام، زهرا)-انتشارات جهاد دانشگاهی تبریز-ص10.
 1. لاوسون، ب. 1394. زبان فضا-  مترجم : ع. عینی فر،  ف. کریمیان، (تهران: دانشگاه تهران.
 2. لطیفی، امین. سجادزاده، حسن 1394. ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک های شهری مطالعه موردی: پارک مردم همدان.
 3. مطلبی، قاسم. 1380. روان شناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری وطراحی شهری. هنرهای زیبا، 10، 52 – 67.
 4. نوبخت، رضا، قاسمی اردهائی، علی، غلامی، محمد. (1396). بررسی و تحلیل پیامدهای اقتصادی- جمعیتی خشکسالی در مناطق شرقی ایران (استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای8(1), 313-327.
 5. Gehl, Jan. Svarre, Birigitte. 2013. How to study Public Life.Island press
 6. Huang L, et al. 2006.The Kernel Energy Method: application to a tRNA. Proc Natl Acad Sci U S A 103(5):1233-7
 7. Huang L, et al. 2006.The Kernel Energy Method: application to a tRNA. Proc Natl Acad Sci U S A 103(5):1233-7
 8. Lang, Jon. (1987) “Creating Architectural Theory: the Role of the Behavioral Sciences in Environment
 9. Lang,jon.2008. Construction of architectural theory (the role of behavioral sciences in environmental design).Alireza Einifar. Tehran.
 10. Madanipour, Ali.2000.Urban Space Design (Attitude to Social and Spatial Processes). Publications: Urban Processing and Planning Company affiliated to Tehran Municipality.
 11. MOORE. ROBIN C, COSCO. NILDA G and ISLAM. MOHAMMED Z-2010- Behavior Mapping: A Method for Linking Preschool Physical Activity and Outdoor Design University of Engineering and Technology