برسی نقش بازاریابی در گردشگری مناطق آزاد تجاری با رویکرد توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

 توسعه اقتصادی جذب سرمایه خارجی استفاده از طرفیت ها و مزیت های ­نسبی منطقه ای، ایجاد و راه اندازی فرصت های شغلی با و تحصیل درآمد بواسطه خدمات مرتبط برای ساکنان و همچنین برای توسعه مناطق کم برخوردار و یا کمتر توسعه یافته بخشهایی از مناطق مرزی یا قطب رشدهایی بنام مناطق آزاد تجاری درکشورهای مختلف بویژه ایران شکل گرفته است. عمده فعالیت این مناطق با رویکرد گردشگری است که از اهداف راهبردی شکلگیری این مناطق میباشد.  برای  رونق بخشی و جلب نظر سرمایه گذاران و مردم نیز به اتخاذ استراتژِ یهایی از جمله وضع قوانین آسان و برای نیل به هدف راهکارهایی چون بازاریابی که شامل فعالیت هایی در رابطه با رساندن خریدار و فروشنده به یکدیگر برای انجام معامله، ایجاد انگیزه و تقاضاست تاکید می گردد. بازار جهانگردی بر مبنای منطقه جغرافیایی، ترکیب جمعیتی، نوع رفتار یا بر مبنای روان‌نگاری بخش بندی می شود. و برای اثر بخشی بازاریابی در این حوزه از تکنیک آمیخته بازاریابی که عبارتند از: محصول، توزیع، قیمت و ترویج یا گسترش محصول (سیاستهای تشویقی) استفاده می گردد. برای اطمینان یافتن از اینکه همه تلاش ها در راه تأمین هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت بکار می رود برای بازاریابی (خدمات)،کار با تهیه یک برنامه موفق بازار یابی با تجزیه و تحلیل عوامل محیطی شروع و با تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ارزیابی بازار و روند رقابت را تجزیه و تحلیل می شود. در برنامه بازار یابی شیوه بخش بندی بازار، هدفهای کوتاه مدت و استراتژیک و سرانجام برنامه های عملی برای تأمین هدف های مورد نظر مشخص می شود. روش تحقیق بکار برده شده در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و تحلیل آماری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of marketing in tourism of free trade zones with Economic development approach of Qeshm Island study area

نویسندگان [English]

  • Alireza Lachinani 1
  • Fatemeh Esmaili 2
1 Master of Landscaping Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Science in Strategic Orientation, Arak Branch of Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Economic development of attracting foreign capital, using regional comparative advantages and advantages, creating and launching job opportunities and earning income through related services for residents, as well as for the development of low-income or less developed areas of border or polar regions. Growths called free trade zones have been formed in different countries, especially Iran. The main activity of these areas is with the approach of tourism, which is one of the strategic goals of the formation of these areas. In order to prosper and attract investors and the public, it is necessary to adopt strategies such as making easy rules and to achieve the goal of strategies such as marketing, which includes activities related to bringing the buyer and seller together to do business, motivate and demand. Turns. The tourism market is segmented based on geographical area, demographic composition, type of behavior or psychology. And for effective marketing in this field, mixed marketing techniques are used, which are: product, distribution, price and product promotion or promotion (incentive policies). To ensure that all efforts are made to achieve short-term and long-term goals for marketing (services), work begins with the development of a successful marketing plan by analyzing environmental factors and by analyzing economic and political factors. And social and market evaluation and competition trends are analyzed. In the marketing plan, the method of market segmentation, short-term and strategic goals, and finally practical plans to achieve the desired goals are specified. The research method used in the present study is descriptive-analytical and the method of data collection is based on library, field observations and statistical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Marketing
  • Tourism
  • Economic Development
  • Free Zones
  • Qeshm
شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران(1386،)گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد، تهران.
قادری، اسماعیل، فرجی راد، عبدالرضا و بروجی، سمیرا­(1390)­،جایگاه گردشگری در سیاست ها و برنامه های توسعه مناطق آزاد)مطالعه موردی: قشم(، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال اول، شماره 1،صص 114-101 .
کاظمی، مهدی­(­1387­)، تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه ی گردشگری چابهار، مجله جغرافیا و توسعه، سال ششم، شماره 12، صص 100-81 .
اکبرپور سراسکانرود، محمد و نوربخش، فاطمه(1389)، نقش اکوتوریسم در توسعة پایدارشهری و روستایی نمونة موردی: "جزیرة قشم مجله محیط مسکن و روستا شماره 132زمستان 1389
لی، جان (1378،)گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و معصومه السادات صالحی امین، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
مؤمنی، منصور (1387،)مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
نافذی علمداری، محمدصادق(1390،)شناسایی فرصت های کسب و کارهای گردشگری در منطقه آزاد ارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
چاک. وی . گی(1377)، جهانگردی در چشم اندازی جامع ترجمه دکتر علی پارسائیان، دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش  های فرهنگی، تهران ۱۳۷۷.
کریشنا مورتی . ام(1383). اقتصاد گردشگری، ترجمه دکتر محمد رضا فرزین، شرکت چاپ نشر بازرگانی، اردیبهشت ۱۳۸۳
سعیده زرآبادی، زهرا سادات و بهار عبداله­(1392)، ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه  ایANP، شریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران شماره 6 پاییز و زمستان 1392
ربیعی، میترا(1384)، نظریه گفتگوی تمدن ها و تاثیر آن بر روند توسعه توریسم فرهنگی در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش علمی منطقه‌ای توریسم، موانع، پیامدها، انتشارات دانشگاه اسلامی واحد فلاورجان،۱۳۸۴ص۱۲۰.
.راجر .داس. ویل(1383)، جهانگردی مدیریت موثر، ترجمه دکتر محمد اعرابی و داود ایزدی، شرکت چاپ نشر بازرگان ۱۳۸۳.
اردکانی سعید(1382)، کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، شماره ۲، زمستان ۸۲، ص۴۵.
خجیر، یوسف(1384)، توسعه صنعت گردشگری در ایران، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۵۱، اسفند ۸۴، ص۴.
نصیری‌قیداری، حسن(1384)، رشد گردشگری تفاهم بین الملل،ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۵۱، اسفند ۸۴،ص۲.
بازاریابی جنگ متمدنانه، ماهنامه تخصصی، شماره۱۱، تیر ۱۳۸۵،ص۴۲
گردشگری و عنصر کلیدی در فعالیتهای بازریابی،ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۱۴، دی و بهمن ۱۳۸۰،ص۴۲.
خجیر، یوسف(1385)، نقش بازار یابی در توسعه گردشگری، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره۵۵، مرداد ۸۵،ص۴.
ظهیری مناحی، مسرور غلامعلی(1385)، ضرورت توسعه صنعت جهانگردی در ایران، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۵۷، مهر ۸۵، ص۱۶.
نصیری‌قیداری، حسن(1375)، جایگاه رفیع‌تر برای گردشگری ایران، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۵۵، مرداد ۸۵، ص۲.
رضایی نژاد عبدالرضا(1375)، بازاریابی خدمات، فروش نادیدنی، ماهنامه تدبیر، شماره ۶۶، مهر ۷۵،ص۱۸.
آسیب شناسی صنعت توریسم (بازاریابی)، سرویس گردشگری،I S N A .ir، 8 آبان85.
ابوالحسـنی نـژاد، بیـژن(1382)، قابلیـت ومحـدودیتهـای اقلیمـی صنعت گردشگری در شهر رامسر و تنکابن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،1382 .
امـــانی، منـــوچهر(1385)؛ روســـتا زیســـتی در ایـــران(ارائـــه راهبردها- سیاستها)، موسسه تحقیقات جنگلهـا ومراتـع کشـور، تهران.
باغبـــان جلـــودار زاده، علـــی(1380)، صـــنعت توریســـم و راههای توسعة آن در منطقه شمال با تأکید بر بابلسر، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشــکده علـوم انســانی، گـروه جغرافیــا و برنامهریزی شهری دانشگاه تبریز1380 .
جمشیدی، مژگان(1380)، سرمایه های فراموش شده، گفتگو با دکتر محمــد تقــی رهنمــایی اســتاد دانشــگاه تهــران، روزنامــه همشهری،1380 .
شارپلی، ریچارد جولیا(1380)، گردشگری روستایی، ترجمه رحمت االله منشی زاده و فاطمه نصیری، نشر منشی،1380 .
شاهنده، بهزاد(1380)، اکوتوریسم تنها طبیعتگردی نیست، نشـریه سفر،1380 .
قادری زاهد(1383)، اصول برنامه ریزی توسـعة پایـدار گردشـگری روستایی،سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور،1383 .
کنفرانس مقدماتی برای سال بین المللـی اکوتوریسـم، 2002، توسعة پایدار و مدیریت اکوتوریسم در قارة امریکا، نشـریه مـوج سبز
مرکز آمار ایران، آمـار مربـوط بـه سرشـماری سـال 1385، استان هرمزگان،1385
منشی زاده، رحمت االله(1384)، اندر مقولة گردشگری، پیام مؤلف، تهران،1384
Blangy, Sylvie; Mehta, Hitesh (2006) Ecotourism and ecological restoration, Journal for Nature Conservation (2006) 233—236
Elsasser, H.; Wachter, D.; Denzler, S.; Frösch, R.; Abegg, B.: Nachhaltigkeit im Tourismus, in: Becker, C. (Pub.) (1995)Ansätze für eine nachhaltige Regionalentwicklung mit
Tsaur, Sheng-Hshiung; Lin Yu-Chiang; Lin Jo-Hui (2006), Evaluating ecotourism sustainability from the integrated perspective of resource, community and tourism, Journal of Tourism Management 27 (2006) 640–653
University of Dortmund (200٠) Sustainable Regional Development for Tourism in County Donegal, Republic of Ireland, Faculty of Spatial Planning. 15-Weaver, David B; Lawton Laura J (2007), twenty years on: The state of contemporary ecotourism research, Journal of Tourism Management 28 (2007) 1168–1179