طراحی مدل مدیریت منطقه ای منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

منابع انسانی به عنوان مهم ترین دارایی سازمان‌های دانشی و منبع خلاقیت و نوآوری که قابلیت‌های فردی، استعداد، دانش، تجربه، مهارت، توانایی و نگرش را در خود دارند، زیر بنای اصلی موفقیت سازمانی را تشکیل می دهند هدف پژوهش طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد آینده‌پژوهی می‌باشد‌‌‌‌‌. هدف پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توسعی و کیفی و روش اجرای آن از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است‌‌‌‌‌. جامعه آماری پژوهش 15 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص‏ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است, می‌باشد‌‌‌‌‌. یافته‏ها‌‌‌‌‌ی پژوهش حاکی از آنست مدل مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد آینده‌پژوهی از چهار بعد اصلی (درونداد‌‌‌‌‌، سازمان‌‌‌‌‌، فرآیند‌‌‌‌‌، برونداد) و 15 مولفه و 53 شاخص‌‌‌‌‌، تشکیل می‌‎شود‌‌‌‌‌. این یافته‎ها در سه مرحله از پرسشنامه‎های خبرگان‌‌‌‌‌، تکنیک دلفی مرحله اول و تکنیک دلفی مرحله دوم بدست آمدند که می‌بایست به هر چهار بعد توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Sustainable Human Resource Management Model in the Iranian Petrochemical Industry Based on a Futures Research Approach

نویسندگان [English]

  • ali sahran 1
  • touraj mojibi 2
  • Majid Jahangirfard 3
  • Ali Mehdizadeh Ashrafi 3
1 PhD Student in Public Administration, Department of Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Human resources as the most important assets of knowledge organizations and a source of creativity and innovation that have individual capabilities, talent, knowledge, experience, skills, abilities and attitudes, are the main foundation of organizational success. Sustainable in Iran's petrochemical industry is based on the future research approach. The purpose of the research is applied research and developmental and qualitative research and its implementation method is descriptive-survey research. The statistical population of the study is 15 experts who as a decision team in identifying indicators and dimensions of variables using non-random (targeted) method and snowball method . The research findings indicate that the model of sustainable human resource management in the Iranian petrochemical industry is based on a future research approach consisting of four main dimensions (input, organization, process, output) and 15 components and 53 indicators. These findings were obtained in three stages of expert questionnaires, the first stage Delphi technique and the second stage Delphi technique, which should be considered in all four dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SUSTAINABLEDEVELOPMENTMANAGEMENT
  • Structural
  • SOCIALRESPONSIBILITY
  • Strategies
اصلانیان، م.، کرد، ب.، خزایی صحنه، س.، یعقوبی، ن.م.، روشن، س. ع، (1395). رویکردی آینده پژوهانه به برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب، مدیریت شهری، شماره 45، ص 389-416.
آرمسترانگ، مایکل (1397). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)، سیدحامد اعرابی، امید مهدیه (مترجم)، ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
پدرام ع. و عیوضی م. (1388) .درآمدی بر آینده پژوهی اسلامی. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
تقوایی یزدی، مریم (1393). رابطه آینده پژوهی با تجربه پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال بیست و هشتم، شماره 110
تقوی گیلانی، مهرداد، (1389) .مطالعه روشهای آینده شناسی، طرح سیاستگذاری علم و فن آوری در کشور، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی . دفتر مطالعات صنایع دفاعی.
حسین هاشمی، غلامرضا؛ علی اکبری، حسن؛ بازرگانی، محمد؛ نادری خورشیدی، علیرضا (1389). طراحی الگوی آینده پژوهی در توسعه ی منابع انسانی (مورد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، سال دوم، شماره ی 2.
ریحانی، محمدرضا؛ مجیبی، تورج؛ آقاجانی، حسنعلی (1398). تبیین استراتژیهای کسب وکار و جهت گیری استراتژیک به منظور ترسیم آینده نظام مدیریت منابع انسانی(مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال سی ام، شماره 116
عابدینی، مریم؛ میرسپاسی، ناصر (1397). نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی: مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال بیست و نهم، شماره 115
فروزنده دهکردی، لطف الله؛ امینی، محمدتقی؛ خبازباویل، صمد. (1397). برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی. ناشر: دانشگاه پیام نور
فرهی بیلویی، رضا (1387). رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، شماره 198
کاوسی، اسماعیل؛ احمدی، فخر الدین (1389). جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان)، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 1، شملره 1
مجیبی میکلایی، تورج؛ میلانی، منا (1390). بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران، فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)، دوره 8،  شماره  22
میرسپاسی ، ناصر(1396). مدیریت منابع انسانی .- تهرا ن: انتشارات نقش جهان
پیشگاهی فرد, زهرا, رنجبر دستنایی, کرامت, کوشکی, محسن. (1398). رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای, 9(3), 135-145.
توبچی ثانی, علی, محمدی, محمود, خزایی, سعید. (1398). به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای, 9(3), 665-683.
نیلی پور طباطبایی، سید اکبر؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ هاشمی، سهیلا؛ صداقت، مائده (1395). ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش بنیان ایران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 11.
Dyllick, T.; Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. Business Strategy Environment, 11(2), 130-141.
Ehnert, I.; Harry, W. (2012). Recent developments and future prospects on sustainable human resource management: Introduction to the special issue. Management Review, 23(3), 221-238.
Ehnert, I. (2009). Sustainable human resource:A conceptual and exploratory analysis from a paradox perspective. Germany: Bremen: Physical‐
Glynn, C.; Steinberg, I.; McCartney, C. (2006). Work-Life balance: The role of the manager. Horsham, UK: Roffey Park.
Leal Filho, W. (2000) Dealing with misconceptions on the concept of sustainability. Journal Sustainability in High Education, 1(1), 9-19.
Peru, L. (2013). Sustainable human resource management in peruvian companies. BALAS conference, 1, 1-18.
Tibby, M. (2013). Defining and developing your approach to employability. Academic Lead - Employability, Higher Education Academy, 1, 1-24.
Schuler, R.S., & Jackson, S.E. (2005). A quarter-century review of human resource management in the U.S.: the growth in importance of the international perspective. Management Revue, 16(1),11–35
Paauwe, J.; (2009). "HRM and performance: achievements, methodology-cal issues and prospects", Journal of Management Studies, Vol. 46, No. 1, p.p. 129-142.
Taylor, S., Osland, J., & Egri, C. (2012). Guest Editor's Introduction: Introduction to HRM's Role in Sustainability: Systems, Strategies and Practices. Human Resource Management, 51(6): 789–798
Jackson, S. E., Schuler, R. S., Jiang, K., (2014). An Aspirational Framework for Strategic Human Resource Management. The Academy of Management Annals, 1-89.
Budhwar, P., Pereira, V., Mellahi, K., Singh, S., (2018)., The state of HRM in the Middle East: Challenges and future research agenda., Asia Pac J Manag, https://doi.org/10.1007/s10490-018-9587-7
Ehnert, I., Sepideh Parsa, Ian Roper, Marcus Wagner & Michael Muller- Camen (2015): Reporting on sustainability and HRM: a comparative study of sustainability reporting practices by the world's largest companies, The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2015.1024157
Wikhamn, W., (2018)., Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction., International Journal of Hospitality Management 76 (2019) 102–110.
Vihari, N .S., Rao, M. K., (2018)., Antecedents and Consequences of Sustainable Human Resource Management: Empirical Evidence from India, Jindal Journal of Business Research, 7(1) 61–85., DOI: 10.1177/2278682117754015.
Baum, T., (2018): Sustainable human resource management as a driver in tourism policy and planning: a serious sin of omission?, Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2017.1423318
Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Mills, D., Q & Walton, R. E. (1984). Managing Human Assets: the groundbreaking business school program. NewYork, Free Press
Bamberger, P., & Meshoulam, I. (2000). Human resource strategy. CA: Sage
, A., Saleh., M., Agami., N., El-Shishiny.,H., Hassan., H. A., and El-Khodary., I. A. F., (2008), The Integration of Strategic Planning and Futures Studies: Theoretical Justification, INFOS2008, March 27-29, Cairo-Egypt.
Haddock-Millar, Julie., & Sanyal, Chandana., and Müller-Camen, Michael.  (2016). Green human resource management: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation. International Journal of HRM, 27(2), 192-211.
Viitala ,V. (2013). COMPETENCE MANAGEMENT and HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT. HAAGA-HELIA Publication Series
Chuang C.H., Shyh-jer C., and Ching-Wen C., Human resource management practices and organizational social capital: The role of industrial characteristics, J. Bus. Res., 66, 678-687, 2013
Wilkinson, A. (2005). Downsizing, rightsizing or dumbsizing? Quality, human resources and the management of sustainability. Total Quality Management & Business Excellence, 16(8-9) 1079-1088
Oh, B.,  Teo,  H.H.  &  Sambamurthy,  V.  (2012). The  effects  of  retail  channel  integration through the use of information technologies on firm performance. Journal of operations management, 30 (2): 326 – 381.
Mc Conville, T. (2017). Devolved HRM responsibilities, middle – managers and role dissonance. Personal Review, 35 (6).