طراحی مدل مدیریت منطقه ای منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

منابع انسانی به عنوان مهم ترین دارایی سازمان‌های دانشی و منبع خلاقیت و نوآوری که قابلیت‌های فردی، استعداد، دانش، تجربه، مهارت، توانایی و نگرش را در خود دارند، زیر بنای اصلی موفقیت سازمانی را تشکیل می دهند هدف پژوهش طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد آینده‌ پژوهی می‌باشد‌‌‌‌‌. هدف پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توسعی و کیفی و روش اجرای آن از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ جامعه آماری پژوهش 15 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ‏ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است, می‌باشد‌‌‌‌‌. یافته ‏ها‌‌‌‌‌ی پژوهش حاکی از آنست مدل مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد آینده‌پژوهی از چهار بعد اصلی (درونداد‌‌‌‌‌، سازمان‌‌‌‌‌، فرآیند‌‌‌‌‌، برونداد) و 15 مولفه و 53 شاخص‌‌‌‌‌، تشکیل می‌‎شود‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ این یافته‎ها در سه مرحله از پرسشنامه‎های خبرگان‌‌‌‌‌، تکنیک دلفی مرحله اول و تکنیک دلفی مرحله دوم بدست آمدند که می‌بایست به هر چهار بعد توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Sustainable Human Resource Management Model in the Iranian Petrochemical Industry Based on a Futures Research Approach

نویسندگان [English]

  • ali sahran 1
  • touraj mojibi 2
  • Majid Jahangirfard 3
  • Ali Mehdizadeh Ashrafi 3
1 PhD Student in Public Administration, Department of Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Human resources as the most important assets of knowledge organizations and a source of creativity and innovation that have individual capabilities, talent, knowledge, experience, skills, abilities and attitudes, are the main foundation of organizational success. Sustainable in Iran's petrochemical industry is based on the future research approach. The purpose of the research is applied research and developmental and qualitative research and its implementation method is descriptive-survey research. The statistical population of the study is 15 experts who as a decision team in identifying indicators and dimensions of variables using non-random (targeted) method and snowball method ‌‌‌‌‌. The research findings indicate that the model of sustainable human resource management in the Iranian petrochemical industry is based on a future research approach consisting of four main dimensions (input, organization, process, output) and 15 components and 53 indicators. These findings were obtained in three stages of expert questionnaires, the first stage Delphi technique and the second stage Delphi technique, which should be considered in all four dimensions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development management
  • social responsibility
  • planning
  • strategy
  • future research
 اصلانیان، مهران، کرد، باقر، خزایی صحنه، سعید، یعقوبی، نورمحمد و سید علیقلی روشن(1395).‌‌‌‌‌ رویکردی آینده پژوهانه به برنامه‌‌‌‌ریزی راهبردی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب‌‌‌‌‌، مدیریت شهری‌‌‌‌‌، شماره 45‌‌‌‌‌، ص 389-416‌‌‌‌‌.
تقوی گیلانی‌‌‌‌‌، مهرداد‌‌‌‌‌ (1389). مطالعه روش‌های آینده‌‌شناسی‌‌‌‌‌، طرح سیاستگذاری علم و فن‌‌‌آوری در کشور‌‌‌‌‌، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی.‌‌‌‌‌ دفتر مطالعات صنایع دفاعی‌‌‌‌‌.
حسین‌هاشمی‌‌‌‌‌، غلامرضا‌‌‌‌‌؛ علی اکبری‌‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌‌؛ بازرگانی‌‌‌‌‌، محمد‌‌‌‌‌؛ نادری خورشیدی‌‌‌‌‌، علیرضا (1389). طراحی الگوی آینده پژوهی در توسعه‌ی منابع انسانی (مورد‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)‌‌‌‌‌، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین‌‌‌‌‌، سال دوم‌‌‌‌‌، شماره‌ی 2‌‌‌‌‌.
ریحانی‌‌‌‌‌، محمدرضا‌‌‌‌‌؛ مجیبی‌‌‌‌‌، تورج‌‌‌‌‌؛ آقاجانی‌‌‌‌‌، حسنعلی (1398)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ تبیین استراتژیهای کسب وکار و جهت‌‌‌‌‌گیری استراتژیک به منظور ترسیم آینده نظام مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانک توسعه صادرات ایران)‌‌‌‌‌، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت‌‌‌‌‌، سال سی ام‌‌‌‌‌، شماره 116
عابدینی‌‌‌‌‌، مریم‌‌‌‌‌؛ میرسپاسی‌‌‌‌‌، ناصر (1397).‌‌‌‌‌ نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی‌‌‌‌‌، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت‌‌‌‌‌، سال بیست و نهم‌‌‌‌‌، شماره 115
فروزنده دهکردی‌‌‌‌‌، لطف الله‌‌‌‌‌؛ امینی‌‌‌‌‌، محمدتقی‌‌‌‌‌؛ خبازباویل‌‌‌‌‌، صمد‌‌‌‌‌ (1397)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ ناشر‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دانشگاه پیام نور
فرهی بیلویی‌‌‌‌‌، رضا (1387)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی‌‌‌‌‌، ماهنامه تدبیر‌‌‌‌‌، شماره 198
کاوسی‌‌‌‌‌، اسماعیل‌‌‌‌‌؛ احمدی‌‌‌‌‌، فخر الدین (1389).‌‌‌‌‌ جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان)‌‌‌‌‌، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی‌‌‌‌‌، دوره 1‌‌‌‌‌، شماره 1
گوده‌‌‌‌‌، میشل ‌‌‌‌‌(1391). از پیش‌بینی تا چشم‌انداز راهبردی‌‌‌‌‌، ترجمه محمدرضا صالح‌پور‌‌‌‌‌، مجله برنامه وبودجه‌‌‌‌‌، شماره 11
مجیبی میکلایی‌‌‌‌‌، تورج‌‌‌‌‌؛ میلانی‌‌‌‌‌، منا. (1390)‌‌‌‌‌. بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران‌‌‌‌‌، فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)‌‌‌‌‌، دوره‌‌‌‌‌ 8‌‌‌‌‌، شماره‌‌‌‌‌ 22
نیلی‌پور طباطبایی‌‌‌‌‌، سید اکبر‌‌‌‌‌؛ صالحی عمران‌‌‌‌‌، ابراهیم‌‌‌‌‌؛ ‌هاشمی‌‌‌‌‌، سهیلا‌‌‌‌‌؛ صداقت‌‌‌‌‌، مائده (1395).‌‌‌‌‌ ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش بنیان ایران‌‌‌‌‌، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی‌‌‌‌‌، سال سوم‌‌‌‌‌، شماره 11‌‌‌‌‌.
نیاز آذری، مرضیه (1391)، تعیین مولفه های آینده پژوهی جهت طراحی مدل در آموزش عالی، فصلنامه پژوهشهای مدیریت، سال بیست و سوم، شماره 97
Baum, T‌‌‌‌‌. (2018).‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Sustainable human resource management as a driver in tourism policy and planning‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ a serious sin of omission?, Journal of Sustainable Tourism, DOI‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 10‌‌‌‌‌.1080/09669582‌‌‌‌‌.2017.1423318
Becke, G‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2015)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Human-Resources Mindfulness‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Sustainability and Human Resource Management‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ CSR, Sustainability, Ethics & Governance, DOI 10‌‌‌‌‌.1007/978-3-642-37524-8_15,©Springer-Verlag Berlin Heidelberg‌‌‌‌‌.
Brewster, C‌‌‌‌‌., Sparrow, P‌‌‌‌‌., & Harris, H‌‌‌‌‌. (2015). Towards a new model of globalizing HRM‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ International Journal of Human Resource Management 16(6), 949–970
Budhwar, P‌‌‌‌‌. S‌‌‌‌‌., Varma, A‌‌‌‌‌., Patel, CH‌‌‌‌‌. (2016)‌‌‌‌‌. Convergence-divergence of HRM in the Asia-Pacific‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Context-specific analysis and future research agenda, Human Resource Management Review http://dx‌‌‌‌‌.doi‌‌‌‌‌.org/10‌‌‌‌‌.1016/j‌‌‌‌‌.hrmr‌‌‌‌‌.2016‌‌‌‌‌.04‌‌‌‌‌.004‌‌‌‌‌.
Chuang, C‌‌‌‌‌. H‌‌‌‌‌., Shyh-jer, C‌‌‌‌‌., and Ching-Wen, C‌‌‌‌‌. (2017). Human resource management practices and organizational social capital‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ The role of industrial characteristics, J‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Bus‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Res‌‌‌‌‌., 66, 678-687.
Cohen, E‌‌‌‌‌., Taylor, S‌‌‌‌‌., & Muller-Camen, M‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2012)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ HRM’s Role in Corporate Social and Environmental Sustainability‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Retrieved from‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ www‌‌‌‌‌.shrmfoundation‌‌‌‌‌.org
Dyllick, T‌‌‌‌‌., Hockerts, K‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (2012)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Beyond the business case for corporate sustainability‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Business Strategy Environment, 11(2), 130-141‌‌‌‌‌.
Ehnert, I‌‌‌‌‌., & Harry, W‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2012)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Recent Developments and Future Prospects on Sustainable Human Resource Management‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Introduction to the Special Issue‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ management revue, 23(3)‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 221-238‌‌‌‌‌.
Haddock-Millar, J‌‌‌‌‌., Chandana‌‌‌‌‌, S., and Müller-Camen, M.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (2016)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Green human resource management‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ International Journal of HRM, 27(2), 192-211‌‌‌‌‌.
Jackson, S‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ E‌‌‌‌‌., Schuler, R‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ S‌‌‌‌‌., Jiang, K‌‌‌‌‌. (2014)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ An Aspirational Framework for Strategic Human Resource Management‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ The Academy of Management Annals, 1-89‌‌‌‌‌.
Kramar, R‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2013)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Beyond strategic human resource management‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ is sustainable human resource management the next approach‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ The International Journal of Human Resource Management, 1-23, DOI‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌10‌‌‌‌‌.1080/09585192‌‌‌‌‌.2013‌‌‌‌‌.816863
Leal Filho, W. (2010). Dealing with misconceptions on the concept of sustainability‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Journal Sustainability in High Education, 1(1), 9-19‌‌‌‌‌.
Mazur, B. (2017)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Sustainable Human Resource Management and Its Models, International Journal of Contemporary Management, Issue 16(3)
Oh,‌‌‌‌‌ L‌‌‌‌‌. B‌‌‌‌‌.,‌‌‌‌‌ Teo,‌‌‌‌‌ H‌‌‌‌‌. H‌‌‌‌‌.,‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Sambamurthy,‌‌‌‌‌ V‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2017). The‌‌‌‌‌ effects‌‌‌‌‌ of‌‌‌‌‌ retail‌‌‌‌‌ channel‌‌‌‌‌ integration through the use of information technologies on firm performance‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Journal of operations management, 30 (2)‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 326 – 381‌‌‌‌‌.
Omran‌‌‌‌‌, A‌‌‌‌‌., Saleh‌‌‌‌‌, M‌‌‌‌‌., Agami‌‌‌‌‌, N‌‌‌‌‌., El-Shishiny‌‌‌‌‌, H‌‌‌‌‌., Hassan‌‌‌‌‌, H‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ A‌‌‌‌‌., and El-Khodary‌‌‌‌‌, I‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ A‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ F‌‌‌‌‌. (2008). The Integration of Strategic Planning and Futures Studies‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Theoretical Justification, INFOS2008, March 27-29, Cairo-Egypt‌‌‌‌‌.
Paauwe, J‌‌‌‌‌. (2009)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ "HRM and performance‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ achievements, methodology-cal issues and prospects", Journal of Management Studies, Vol‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ 46, No‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ 1‌‌‌‌‌.
Riitta, V‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2017)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ COMPETENCE MANAGEMENT and HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ HAAGA-HELIA Publication Series
Schuler, R‌‌‌‌‌. S‌‌‌‌‌., & Jackson, S‌‌‌‌‌. E‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2005)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ A quarter-century review of human resource management in the U‌‌‌‌‌. S‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ the growth in importance of the international perspective‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Management Revue, 16(1),11–35
Taylor, S‌‌‌‌‌., Osland, J‌‌‌‌‌., & Egri, C‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2012)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Guest Editor's Introduction‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Introduction to HRM's Role in Sustainability‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Systems, Strategies and Practices‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Human Resource Management, 51(6)‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 789–798
Vihari, N. S‌‌‌‌‌., Rao, M‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ K‌‌‌‌‌. (2018)‌‌‌‌‌. Antecedents and Consequences of Sustainable Human Resource Management‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Empirical Evidence from India, Jindal Journal of Business Research, 7(1) 61–85‌‌‌‌‌., DOI‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌10‌‌‌‌‌.1177/2278682117754015‌‌‌‌‌.
Wang, X‌‌‌‌‌. L‌‌‌‌‌., Wang, L‌‌‌‌‌., Bi, Z‌‌‌‌‌., Li, Y‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Y., and Xu, Y‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ (2017)‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Cloud computing in human resource management (HRM) system for small and medium enterprisesita‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ The International Journal of Advanced Manufacturing Tecbnology, 84 (1-4)‌‌‌‌‌.
Wikhamn, W‌‌‌‌‌. (2018)‌‌‌‌‌. Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction‌‌‌‌‌., International Journal of Hospitality Management 76 (2019)‌‌‌‌‌.
Wilkinson, A‌‌‌‌‌. (2018). Downsizing, rightsizing or dumbsizing? Quality, human resources and the management of sustainability‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌ Total Quality Management & Business Excellence, 16(8-9) 1079-1088.