تعهد دولت‌ها به ایمن و پایدارسازی سکونت‌گاه‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی در چارچوب حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

فارغ التحصیل رشته‌ی حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه‌ طباطبایی ره

چکیده

پژوهش حاضر به موضوع تعهد دولت‌ها به ایمن و پایدارسازی سکونت‌گاه‌های انسانی در مقابله با تغییرات اقلیمی در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌پردازد. هدف از نگارش این پژوهش تبیین تعهدات حقوقی دولت‌ها به ایمن و پایدارسازی سکونت‌گاه‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی در چارچوب حقوق بین‌الملل است. این پژوهش به صورت کیفی، تحلیلی، توصیفی و به صورت کتابخانه‌ای انجام گرفته است. تغییرات اقلیمی از جمله عواملی است که از دهه ها قبل پایدارسازی سکونت‌گاه‌ها را با چالش رو‌به‌رو ساخته و خسارات بسیاری را به محیط‌زیست بشر وارد آورده است. بنابراین دولت ها در قالب معاهدات و کنوانسیون‌های زیست‌محیطی سعی در کنترل این پدیده نموده‌اند. گرچه کنوانسیون‌ها و اسناد حقوقی بسیاری به تعهدات دولت‌ها به پایداری سکونت‌گاه‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش بلایای طبیعی که همگی سکونت‌گاه‌های انسانی را دچار چالش می‌سازد، تاکید نموده‌اند و هر یک از دولت‌های عضو تعهداتی را جهت مقابله و کنترل تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و از طرفی سازگاری محیط‌زیست بشری با پدیده تغییرات اقلیمی همچون ایمن‌سازی سکونت‌گاه‌ها و اماکن بشری عهده‌دار شدند، اما به دلیل ویژگی غیرالزام آوری‌شان چندان مورد توجه دولت‌ها نیستند. اما در هر صورت می توانند به عنوان سازوکاری موثر در کنترل تغییرات اقلیمی و ایمن نمودن سکونت‌گاه‌ها مثمر ثمر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The commitment of states to the safty and sustainablility of settlements in the safe of climate change in the context of international law

نویسنده [English]

  • Maryam Eslamifard
Graduate of International Law, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The present study addresses the commitment of states to the safety and sustainability of human settlements in the face of climate change within the framework of international law. The purpose of writing this study is to explain the legal obligations of states to the safety and sustainability of settlements in the face of climate change in the framework of international law. This research has been done qualitatively, analytically, descriptively and as a library. Climate change is one of the factors that has made the stabilization of settlements a challenge for decades and has caused a lot of damage to the human environment. Therefore, states have tried to control this phenomenon in the form of environmental treaties and conventions. However, many conventions and legal instruments emphasize the commitment of states to the sustainability of settlements in the face of climate change, as well as the reduction of natural disasters, all of which affect human settlements, and each member state has obligations to combat and control climate change. They have been responsible for reducing greenhouse gas emissions and adapting the human environment to the phenomenon of climate change, such as securing human settlements and places, but due to their non-binding nature, they are not much considered by states. But in any case, they can be effective as an effective mechanism in controlling climate change and securing settlements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Settlements"
  • Commitment of Governments"
  • Climate Change"
  • International Law"
  • "
  • Sustainable Development"
پور‌طاهری، مهدی؛ افتخاری، رکن‌الدین؛ و بدری، سید علی(1390). راهبردها و سیاست‌های توسعه کالبدی سکونت‌گاه‌های روستایی با تاکید بر تجربیات جهانی و ایران. تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقلاب روستایی.
پور‌طاهری، مهدی؛ و نقوی، محمد‌رضا(1391). توسعه کالبدی سکونت‌گاه‌های روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مفاهیم، نظریه‌ها، راهبردها)، فصلنامه مسکن و محیط روستا،31(127)، 70-53.
رحمانی فضلی عبدالرضا؛ و صادقی، مظفر(1393). الگوی خدمات‌رسانی روستایی کشاورزی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان فارس، فصلنامه مدیریت شهری،13(34)، 25-7.
رحیمی، محمد؛ و حیدریان، شیدا(1394). نقش برنامه ریزی شهری در ارتقای تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در خطر بلایا با تأکید  بر شاخص‌های کالبدی، سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، 99.
عباس‌زادگان، مصطفی(1388). توسعه پایدار شهری و مسکن مهر، نشریه منظر، ش 2.
علیجانی، بهلول؛‌ و کاویانی، محمدرضا(1380). مبانی آب ‌و هواشناسی. تهران: انتشارات سمت.
رضوانیان، محمدتقی؛ سعیدی‌فر، فرانک؛ و صالحی، منا(1392). طرح مسکن مهر و انطباق آن با اصول شهرسازی نوین، همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان.
بیگ‌زاده، ابراهیم(1386). جای پای کمک‌‌های بشر دوستانه در مخاطرات طبیعی و سوانح صنعتی در حقوق بین‌الملل، سالنامه‌ی حقوق بین‌الملل تطبیقی، گنج دانش، ش 2.
افراخته، حسن؛ و حجی‌پور، محمد(1394). اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه‌ای، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 4.
پورهاشمی، سید‌عباس؛ و ارغند(1392). کلیات حقوق بین الملل محیط زیست. تهران: نشر دادگستر.
علیزاده، امین؛ و کمالی، غلامعلی(1385). اثر تغییر اقلیم‌ بر افزایش مصرف آب کشاورزی در دشت مشهد، تحقیقات جغرافیایی،        66‌-65‌
غیور، حسنعلی؛ و مسعودیان، سید ابو الفضل(1376). اثر گرم‌ شدن زمین بر چرخه آب در طبیعت، تحقیقات ‌‌جغرافیایی‌، ش 46.
خدیوی سهرابی، ت؛ اشرافی، د؛ و عبداللهی، م(1399). بررسی میزان تأثیرگذاری الزامات حقوقی بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی در عملکرد کشورها، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه‌ای)، ش 4، 395-379.
امینی، م؛ خسروی، م.ع؛ و خلجی، ع(1399). بررسی تأثیر توانمندسازی مناطق حاشیه‌نشین در افزایش سرمایه اجتماعی شهرستان پاکدشت، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، ش 4، 610-595.
کشاورز، ا.م؛ میرعباسی، ب؛ و کامرانی، ا(1400). نقش حقوق بین‌الملل در توسعه پایدار محیط‌زیست، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا( برنامه ریزی منطقه‌ای)، ش 3، 332-315.
Schmidt, Jake)2015(. parise climate agreement explained: what actions did countries commit to implement?, 2.
Evision, David(2015). India’s climate pledge suggests significant emissions growth up to 2030.
Simon, d; McGregor, D; and Kwasi Nsiah-Gyabaah(2004), The changing urban–rural Ghana, Environment and Urbanization Vol 16, N 2.98-80.
Cohen, B.(2006). Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability, Technology in Society 28, 63–80.
Edgar, Bill, Doherty, Joe, Meert, Henk(2002). Access to housing: homelessness and vulnerably in Europ, The policy press, P 17.
French foreign policy, climate and environment(2015). paris climate conference, cop 21.
Wynn, Gerard (2014). when will china’s greenhouse gas emission level out?, climate home news.
https://news.climate.columbia.edu
https://nrdc.org
https://climatechangenews.com
https://carbonbrief.org
https://diplomatie.gouv.fr