واقعیات ژئوپولیتیک و الگوی مدیریت بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادگروه مطالعات منطقه ای، دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

امروزه نقش هر کشور در سیاست جهانی تحت تأثیر عوامل ژئوپولیتیکی آن است. به‌گونه‌ای که از دیدگاه جغرافیدانان سیاسی، قدرت هر کشور به‌شدت از ژئوپولیتیک و موقعیت جغرافیایی آن تأثیر می‌پذیرد. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، وضعیت ژئوپولیتیک منحصربه‌فردی رادارست. این موقعیت، ایران را تبدیل به کشوری جهانی کرده است که همواره در معادلات جهانی نقش برجسته‌ای به آن می‌دهد. بر این اساس، پژوهش مزبور با روش توصیفی _ تحلیلی به دنبال بررسی روند رویکردهای اتخاذی سه دولت های ج اایران در مدیریت بحران هسته ای است. در این تحقیق بر اساس هدف پژوهش ، روش تحقیق برای تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیلی ، استفاده از منابع کتابخانه ای و رسانه های داخلی و خارجی است تا توجیه قانع کننده ای برای استدال پژوهش پیدا کنیم. رابطه سیاست و فضای جغرافیایی رابطه ای دوجانبه و پویاست. هر سیاستی تظاهرات جغرافیائی/ فضایی خاص خود را و هر فضایی نیز سیاست‌های خاص خود را نیاز دارد. پس توجه به واقعیات جغرافیایی و ژئوپولیتیک می تواند عامل مهم و حیاتی در اتخاذ سیاست های اعمالی حکومت ها باشد. جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران هسته ای که از سال 1382 شروع شد و با توافق برجام هرچند به صورت تعلیق یافته) پایان یافت سه رویکرد مختلف را اجرایی در مدیریت بحران هسته ای بکار برده است:1.سازش 2.تقابل 3.تعامل. که به جز رویکرد سوم یعنی مدیریت تعاملی با نگاه به منافع ملی، الگوهای مدیریت بحران هسته ای دیگر نتوانسته اند نقش موثری در حفظ و تامین منافع ملی داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical facts and the model of nuclear crisis management in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • seyed Abdol Majid Zawari 1
  • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi 2
  • Mohammad Reza Dehshiri 3
  • Hassan Khodavardi 1
1 Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University ,Tehran, Iran
3 Professor, Department of Regional Studies, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran
چکیده [English]

رTIran's geopolitical position is incompatible with isolationism and an extrovert and active foreign policy to advise policy makers. On the impact of the recent nuclear agreement is an important position, was called according to analysts, academics and politicians agreement century. A recent agreement is the result of policies of various governments that can disputed Islamic Republic of Iran miniature road map for policies consistent with the geopolitical status of the issues as well. Our research with a descriptive/ analytic and library survey to examine the three states of Islamic Republic of Iran approaches in nuclear talks.

In this study, according to the object under study, the research method used, Descriptive and analytic method in which the use of library resources and foreign and local media for arguments research, there are founding compelling justification. The relationship between politics and geographical space and dynamic bilateral relationship.has needs Any policy protests geographical its own space and every space its own policy. Having regard to geographical and geopolitical realities can be a critical factor in the state 's policy actions Islamic Republic of Iran on the nuclear issue began in 1382 and ended with the recent agreement. Have been implemented approaches three:1-collusion 2-contrast 3- Engagement With the exception of the third approach, interactive management with a view to national interests, other models of nuclear crisis management have not been able to play an effective role in maintaining and securing national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • west Asia
  • geopolitic
 -Ahmadi, Abas(2005)Iran places in the Geopolitical Theores ,Tehran: Initial of Iranian Association Of Geopolitics Congress , Fall 2005,277-297. [In Persian]
-Ahmadipour,Zahra,Mirshekaran,yahya,Visi,Hadi,(2008), The role of nuclear energy in Iran's geopolitical weight(With emphasis on the Persian Gulf region), Quarterly Modares Humanities ,No1.Tehran[In Persian]
-Criekemans, David, 2009, Where ‘geopolitics’ and ‘foreign policy analysis’ once met: the work of Harold and Margaret Sprout and its continued relevance today September
- Doerti&Faltz Graf,(1993), Conventional theory in international relations, Translation :Taeib& Bozorgi, publiture:GHOMES,Tehran. [In Persian]
-Etaat, Javad:(2013),The Principle of Sustainable Development In Iran,Sector2,Book3, Foreign Policy and Development In Iran, Publisher Ney, Tehran. [In Persian]
-Ezedi,Jahanbakhsh,(2011), Strategies to achieve effective and constructive engagement of Iran in the international system.Tehran:Rahnameh Quarterly intercepted a policy,vol:2,No:3[In Persian]
-Ezati, Ezatallah,(2007),Geopolitics ,SAMT official publishers of text books. Edit7,pp:75 [in Persian].
-Falahi,Sara(2007),Comparison of nuclear diplomacy during the presidency of Mohammad Khatami and Mahmoud Ahmadinejad, Journal of Political Science,No6.Tehran[In Persian].
-Ghahramanpour,Mostafa,(2008), Nuclear Iran symbol of national will against the hegemonic system , the office of political studies Majlis research center(MRC),Edit1[In Persian]
-larijani,ali(2005), Iran's nuclear policy : challenges and solutions, Hamshahridiplomatik (12/9/1384),No76,8. [In Persian]
- Mojtaned-Zadeh, pirouz,Rashidinejad,Ahmad,(2002), Geopolitical analysis of Russian foreign policy in relation to Iran's nuclear program(2000-2008),Geopolitices Quarterly, summer, No2. [In Persian]
- Mojtaned-Zadeh,pirouz (2002)(Persian text), Joghrafiaye Siasi va Siasat-e Joghrafiaey (Political Geography and Geographical Politics), publisher SAMT, Tehran. [In Persian]
-Rashnou,Nabiallah& Hamidifarahani, Homauon,(2013), Look at the geopolitical and economic diplomacy of the Islamic Republic of Iran,publiture:Iranian National Center for Golobalzation Studies,Edit1,Tehran. [In Persian]
-Rashnou.Nbiallah,(2001), Hunting opportunities geopolitical ,Hayat No newspaper(6/9/1380). [In Persian]
-Rouhani,Hasan(2012), National security and nuclear diplomacy,Edition3,Majmah Tashkhis Maslahat Nezam, Center for Strategic Research,1209[In Persian]
-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940305000040
-http://shehr.persiangig.com/iran.pdf
-www. isisonline. org/publications/iran/albrighttestimony15march2014
-www.Khabaronline.ir