بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت شهری (موردی : شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با عنایت به اهمیت و ضرورت روز افزون اهمیت مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار و همجانبه، مطالعه حاضر به بررسی نقش سمن ها در مدیریت شهری شهرداری تهران می پردازد. از نظر طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع میدانی و کاربردی است جامعه و حجم نمونه آماری شامل مدیران و کارشناسان شهرداری مناطق 22 گانه تهران و 121 نواحی که 220 نفر آنها شهرداران هر منطقه و مدیران ارشد می باشند. نتایج براساس آزمون های فریدمن و روش تحلیل عاملی درجه دوم بدست آمد. در این حوزه 6مولفه بصورت حقوق شهری، حسابداری و مدیریت مالی، مهندسی شهری، شهرسازی، محیط زیست به عنوان مؤلفه‌های مدیریت شهری در نظر گرفته شده‌اند. نتایج آزمون فریدمن بیانگر این است که حسابداری و مدیریت مالی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است و بعد از آن اقتصاد شهری با در رتبه بعدی قرار گرفته است. حقوق شهری در جایگاه سوم و محیط زیست در جایگاه چهارم قرار گرفته است علوم اجتماعی شهری، شهرسازی و مهندسی شهری به ترتیب رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. یافته ها نشان داد سازمان های مردم نهاد، بعنوان واسط بین شهرداری، مردم و حکومت، می توانند نقشی بی بدیل و حیاتی داشته باشند و با برقراری ارتباط، مشارکت عمومی و مدیریت کارا، شهرداری را از یک سازمان منفعل به نهادی پویاو توانمندساز تبدیل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Non-Governmental Organizations in Urban Management (Case: Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • ghassem najari 1
  • mohammad ali khosravi 2
  • jahanbakhsh izadi 2
  • habibollah abolhassanshirazi 3
1 PhD Student, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Considering the increasing importance and necessity of urban management in achieving sustainable and coherent development, the present study investigates the role of cements in urban management of Tehran Municipality. According to the research design, the present study is of field and applied type. The population and statistical sample size include municipal managers and experts of 22 districts of Tehran and 121 districts, of which 220 are mayors of each district and senior managers. The results were obtained based on Friedman tests and quadratic factor analysis. In this field, 6 components in the form of urban law, accounting and financial management, urban engineering, urban planning, environment have been considered as components of urban management. The results of Friedman test indicate that accounting and financial management has the highest rank, followed by urban economics with the next rank. Urban law is in third place and environment is in fourth place. Urban social sciences, urban planning and urban engineering are in the next ranks, respectively. The findings showed that NGOs, as an intermediary between the municipality, the people and the government, can play an irreplaceable and vital role and transform the municipality from a passive organization to a dynamic and empowering institution through communication, public participation and efficient management. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • Urban Management
  • Tehran Municipality
  • Factor Analysis
داداش پور، رضا، احمدزاده، حسن، ولی زاده، رضا. (1400). بررسی عملکرد مدیریت شهری بر پایداری و سرزندگی در مناطق شهری: (مطالعه موردی: شهر ارومیه). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای
زهره عباسی (1398 «نقد و بررسی سازمان‌های غیردولتی به مثابه تجربه‌ای برای دستیابی به عرصه عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
سعیدی مهر، محمود، انوری، محمودرضا، کریمیان بستانی، مریم. (1400). تحلیل ابعاد مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 11(4), 521-535.
عبـدالله  زاده، (1393) نحـوه جلـب مشـارکت پایـدار مردمـی در حوزه هـای خدمات شـهری. اولین همایـش ملـی در جسـتجوی شـهر فـردا و اکاوی مفاهیـم و مصادیق در شـهر اسلامی - ایرانـی. تهران: شـرکت دیبـا افـق رایا
الله ویردی، مهرشاد، حمزه، فرهاد. (1399). تحلیل و ارزیابی مشارکت های مردمی در توسعه محله ای با استفاده از مدل تاپسیس(مطالعه موردی: منطقه 6 تهران). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 10(4), 17-31.
محسنی، رضاعلی. خوش­فر، غلامرضا. بابایی، قربان علی. ابراهیمی، میترا (1392). بررسی عامل­های موثر بر انگیزه مشارکت زنان در سازمانهای مردم نهاد. فصلنامه پژوهشی زن و جامعه، سال جهارم شماره دو، تابستان 1392.
محمد فاضلی‌ترک (1392)، بررسی وضعیت حقوق سازمان‌های غیردولتی در حقوق بین‌الملل و حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه سمنان، پردیس علوم انسانی - دانشکده علوم انسانی
نعمت اللهی، مجید، انوری، محمود رضا، کریمیان بستانی، مریم. (1400). نقش مدیریت شهری در بهسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد: شهر سراوان). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 11(2), 715-728.
Clark, J. (1992), Democratising development: NGOs and the State. Development in Practice, 2(3), 151-162
Coston, J. M. (1998), A Model and Typology of Government-NGO Relationships. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 27(3), 358-382.
Ramantah, R., & Ebrahim, A. (2010), Strategies and Tactics in NGO-Government Relations Insights from Slum Housing in Mumbai. NonProfit Management & Leadership, 21(1), 21-42.
Hague, S. M. (2002), The Changing Balance of Power Between the Government and NGOs in Bangladash. International Political Science Review, 23(4), 411-435
Matilda T.Petersson 2020,Transparency in global fisheries governance: The role of non-governmental organizations, Marine Policy
World Bank. (1995), Working with NGOs. World Bank, NGO Unit.
Zelak, W. (2018) ‘Urban Governance and Urban Food Systems in Africa: Examining the Linkages’, Cities, 58, pp. 80-86, DOI: 10.1016/j.cities.2016.05.001
Streeten, Paul, (1997). Nongovernmental organization and development, the annals of the American Academy of political & social science. Vol. 554, P 193, 18
Magdalena Stankowska (2014),” Good governance and the Non-Governmental Organizations”, International Journal of Governmental Financial Management - Vol. XIV, No 1, 2014
Van dijk, M.P (2006), “managing cities in developing countries, the theory and practice of urban management”, Edward Elgar
shakiba AS (2007) The role of nongovernmental organization (NGO) in sustainable development and tourism. From the sun website address: www. aftabir. com Score May 2011.
World Bank. (1995), Working with NGOs. World Bank, NGO Unit.