طراحی الگوی مثبت گرایی در رفتار سازمانی کارکنان سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران

3 گروه روانشناسی ورزش، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزشی‌)، واحد جامع چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مثبت گرایی در رفتار سازمانی کارکنان سازمان­های ورزشی بود. روش این پژوهش ترکیبی و طرح آن از نوع همسوسازی و اکتشافی بود. در بخش کیفی این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد رهیافت اشتراوس و کوربین و در بخش کمی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب­نظران و مطلعین سازمان­های ورزشی بودند. در این بخش نمونه­گیری با روش حداکثر تنوع انجام شد و مجموع افراد مشارکت­ کننده 15 نفر بودند. جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان مناطق جنوب و جنوب شرق کشور به تعداد 638 نفر بودند. تعداد حجم نمونه در این تحقیق مبتنی بر تعداد پارامترهای شناسایی شده در بخش کیفی تحقیق برآورد شد (برای هر پارامتر شناسایی شده 5 نمونه در نظر گرفته شد). در نتیجه حجم نمونه برابر با 459 نفر بود که با روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب شدند. همچنین در بخش کیفی جهت گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه­ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج کیفی در تحقیق حاضر از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد و جهت روایی و پایایی ابزار بخش کمی از روش­های روایی محتوا، روایی همگرا، روایی واگرا و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. یافته­ها نشان داد پدیده محوری در این تحقیق ترکیبی از مقوله­های فرعی خودکارمدی، تاب­آوری، خوش­بینی واقع­بینانه و امیدواری است. همچنین عوامل علی مؤثر بر مثبت گرایی شامل حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، رهبری تحول آفرین و رهبری اصیل بود. عوامل زمینه­ای مؤثر بر راهبردهای مثبت گرایی شامل فرهنگ ­سازمانی، عزت نفس سازمان­ محور و مالکیت روان­شناختی بود. عوامل مداخله­گر مؤثر بر راهبردهای مثبت گرایی شامل ابهام نقش، ویژگی­های شغلی و تفاوت فردی بود. راهبردهای مؤثر بر مثبت گرایی شامل آموزش مثبت­نگری، انطباق­ پذیری مسیر شغلی و توانمندی­ های شخصیتی بود. در نهایت پیامدهای حاصل از کاربست راهبردهای مثبت گرایی شامل افزایش اشتیاق شغلی کارکنان، تقویت نگرش­ها، تقویت رفتار شهروندی سازمانی، بهبود و اقدام توسعه فردی، بهبود عملکرد سازمانی، ایجاد سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی بود. سرانجام مطابق با نتایج معادلات ساختاری مدل پیشنهاد شده از اعتبار لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of positivity in the organizational behavior of employees of sports organizations

نویسندگان [English]

  • Amir reza Parsamehr 1
  • Seyedjafar Mousavi 2
  • Hossein Soltani 3
  • Mohammad Sanaie 4
1 PhD Student in Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Department of Sports Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
3 Department of Sport Psychology, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
4 Department of Physical Education and Sport Sciences (Sports Management), Chalous Comprehensive Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of positivity in the organizational behavior of employees of sports organizations. The method of this research was combined and its design was of harmonization and exploratory type. In the qualitative part of this research, the data theory method of the Strauss-Corbin approach was used and in the quantitative part, the structural equation model method was used. The statistical population in the qualitative section were experts and informants of sports organizations. In this section, sampling was done by maximum diversity method and the total number of participants was 15. The statistical population of this study was 638 people in a small part of all employees of sports and youth departments in the southern and southeastern regions of the country. The number of sample sizes in this study was estimated based on the number of parameters identified in the qualitative part of the research (5 samples were considered for each parameter identified). As a result, the sample size was 459 people who were selected by stratified random sampling method. Also, in the qualitative part, a semi-structured interview was used to collect data and a questionnaire was used in the quantitative part. In order to evaluate the quality and validation of qualitative results in the present study, Lincoln and GABA (1985) evaluation criteria including validity, transferability, reliability and validity criteria were used. Divergent validity and Cronbach's alpha and combined reliability were used. Findings showed that the central phenomenon in this research is a combination of sub-categories of self-efficacy, resilience, realistic optimism and hope. Causal factors affecting positivism also included organizational support, organizational justice, transformational leadership, and genuine leadership. Factors influencing positivism strategies included organizational culture, organizational self-esteem, and psychological ownership. Interfering factors influencing positivism strategies included role ambiguity, job characteristics, and individual differences. Strategies affecting positivity included positivity training, career adaptability, and personality competencies. Finally, the consequences of applying positivist strategies included increasing employees' job motivation, strengthening attitudes, strengthening organizational citizenship behavior, improving and developing individual development, improving organizational performance, creating social capital and organizational virtue. Finally, according to the results of structural equations, the proposed model has the necessary validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positiveness in the organization
  • sports organizations
  • structural equations
ارشدی، نسرین.، الیاسی، روشنک.، و نیسی عبدالکاظم. (1397). طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت. پژوهش­نامه روان­شناسی مثبت، دوره 4، شماره 4، صص: 12-1.
بریمانی، ابوالقاسم.، دنیوی، رضا.، و تقی­زاده، شهره. (1399). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی و ناگویی هیجانی معلمان زن بازنشسته مضطرب. پژوهش­نامه روان­شناسی مثبت، دوره 6، شماره 2، صص: 64-49.
حلم­زاده، محمدباقر.، فهیم دوین، حسن.، اسماعیل­زاده قندهاری، محمدرضا.، و پیمانی­زاد، حسین. (1399). ارتباط علی شاخص های توسعه رفتار سازمانی مثبتگرا و ارتقای عملکرد فوتبالیست های نخبه کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 7، شماره 3، صص: 131-117.
دره­کردی، فرشته.، و میریوسفی، سید جلیل. (1399). تأثیر توانمندسازی روان­شناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان باشگاه­های ورزشی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هفتم، شماره 25، صص: 136-125.
سلاجقه، علی.، بیگلری، نسرین.، و اندام، رضا. (1398). تبیین نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت­گرا در ارتباط بین شوخ­طبعی مدیران و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان. مطالعات مدیریت ورزشی، آماده انتشار.
صالحی صدقیانی، جمشید.، و صدفی موسوی، سیده ساناز. (1397). انعطاف پذیری شرایط کاری و اعتماد کارکنان: تحلیلی از نقش میانجی رفتارسازمانی مثبت گرا. فصلنامه علمی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 50، صص: 42-25.
نادری­هشی، خسرو.، و نجف­بیگی، رضا. (1395). طراحی الگوی رفتار سازمانی مثبت گرا (POB) در مدیریت منابع انسانی سازمانهای دولتی ایران با رویکرد دلفی فازی. خط­مشی­گذاری عمومی در مدیریت، دوره 7،  شماره 23، صص: 293-279.
الوانی، سید مهدی. (1391). بهره­­وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت­گرا. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 8، صص: 6-1.
Albrecht, S. L. (2013). Work engagement and the positive power of meaningful work. In Advances in positive organizational psychology. Emerald Group Publishing Limited.
Almarzooqi, A. H., Khan, M., & Khalid, K. (2019). The role of sustainable HRM in sustaining positive organizational outcomes: An interactional framework. International Journal of Productivity and Performance Management.
Al-Zawahreh, A., & Al-Madi, F. (2012). The utility of equity theory in enhancing organizational effectiveness. European journal of economics, finance and administrative sciences46(3), 159-169.
Antoine, P., Dauvier, B., Andreotti, E., & Congard, A. (2018). Individual differences in the effects of a positive psychology intervention: Applied psychology. Personality and Individual Differences, 122, 140-147.
Avey, J., & Patera, J. (2006). The Implications of Positive Psychological Capital on Employee Absenteeism. Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 13, No. 2.
Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior29(2), 147-154.
Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G. J., Riper, H., Smit, F., & Bohlmeijer, E. (2013). Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies. BMC public health13(1), 1-20.
Butler, J. P. (2011). Positive leadership in the military: An exploratory study. Capella University.
Choi, E., Johnson, D. A., Moon, K., & Oah, S. (2018). Effects of positive and negative feedback sequence on work performance and emotional responses. Journal of Organizational Behavior Management, 38(2-3), 97-115.
D'Souza, R. F., & Rodrigo, A. (2004). Spiritually augmented cognitive behavioural therapy. Australasian Psychiatry, 12(2), 148-152.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American psychologist, 56(3), 218-226.
Geldenhuys, M., Laba, K., & Venter, C. M. (2014). Meaningful work, work engagement and organisational commitment. SA Journal of Industrial Psychology, 40(1), 01-10.
Hazzaa, R. (2020). The Psychological Foundations of Corporate Social Responsibility in Recreational Sport Organizations: An Investigation of Employee Functioning.
Khurram, W., Ismail, K., Jafri, S. K. A., & Soehod, K. (2013). An assessment of positive organizational behavior in service sector of Pakistan: Role of organization based self-esteem and global self-esteem. Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 6(15), 2872-2880.
Kim, M., Do Kim, Y., & Lee, H. W. (2020b). It is time to consider athletes’ well-being and performance satisfaction: The roles of authentic leadership and psychological capital. Sport Management Review23(5), 964-977.
Kim, M., Perrewé, P. L., Kim, Y. K., & Kim, A. C. H. (2017). Psychological capital in sport organizations: Hope, efficacy, resilience, and optimism among employees in sport (HEROES). European Sport Management Quarterly17(5), 659-680.
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 23(6), 695-706.
Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being?. Current directions in psychological science, 22(1), 57-62.
Lyubomirsky, S., Sousa, L., & Dickerhoof, R. (2006). The costs and benefits of writing, talking, and thinking about life's triumphs and defeats. Journal of personality and social psychology, 90(4), 692.
Moskowitz, J. T., Hult, J. R., Duncan, L. G., Cohn, M. A., Maurer, S., Bussolari, C., & Acree, M. (2012). A positive affect intervention for people experiencing health-related stress: development and non-randomized pilot test. Journal of health psychology, 17(5), 676-692.
Oja, B. D., Kim, M., Perrewé, P. L., & Anagnostopoulos, C. (2019). Conceptualizing A-HERO for sport employees’ well-being. Sport, Business and Management: An International Journal9(4), 363-380.
Pan, X., Chen, M., Hao, Z., & Bi, W. (2018). The effects of organizational justice on positive organizational behavior: Evidence from a large-sample survey and a situational experiment. Frontiers in psychology8, 2315.
Parks, A. C., Della Porta, M. D., Pierce, R. S., Zilca, R., & Lyubomirsky, S. (2012). Pursuing happiness in everyday life: The characteristics and behaviors of online happiness seekers. Emotion, 12(6), 1222.
Proyer, R. T., Wellenzohn, S., Gander, F., & Ruch, W. (2015). Toward a better understanding of what makes positive psychology interventions work: Predicting happiness and depression from the person× intervention fit in a follow‐up after 3.5 years. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 7(1), 108-128.
Sommers-Flanagan, J., & Sommers-Flanagan, R. (2018). Counseling and psychotherapy theories in context and practice: Skills, strategies, and techniques. John Wiley & Sons.
Swanson, S., & Kent, A. (2017). Sport identification and employee pride: key factors in sport employee psychology. International journal of sport management and marketing17(1-2), 32-51.
Yildiz, H. (2019). The interactive effect of positive psychological capital and organizational trust on organizational citizenship behavior. SAGE Open, 9(3), 2158244019862661.