تحلیل داده‌های گمرکی و طراحی مدل ارزیابی ریسک با تاکید بر اثر اقلیم گرم و مرطوب در گمرکات استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

تغییرات تکنولوژیکی ازجمله تغییرات اساسی است که در دهه ی اخیر سازمان‌ها را تحت الشعاع اثرات خود قرار داده است. امروزه در پاسخ به تغییرات محیطی، سازمان‌ها به دنبال یافتن و اجرای راهکارهایی هستند که علی رغم نتایج مثبت خود، ریسکهایی را خصوصا در محیط های غیر قطعی و نامعین به همراه خواهد داشت. از طرفی با رشد تئوری های مدیریت و برنامه ریزی و گسترش به کارگیری آن‌ها، لزوم استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک خصوصا در سازمان‌هایی همچون گمرک که مسئول وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد به شدت احساس می‌گردد. از این رو تلاش برای بکارگیری تکنیک‌های مدیریت ریسک در راستای کاهش ریسک در گمرک بسیار حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تدوین الگوی مدل مدیریت ارزیابی ریسک با استفاده از الگوریتم‌های داده کاوی می‌باشد. این پژوهش براساس روش توصیفی و تحلیلی بر اساس الگوریتم‌های داده کاوی می باشد و نیز تحقیق حاضر از نوع روش و ماهیت، از نوع کیفی- کمّی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و سیاست‌گذاران، مدیران و مشاورین ارشد گمرک استان خوزستان می باشند. در قسمت روش کیفی مدیران و مشاورین ارشد خبره در نظر گرفته شدند، تعداد 14 نفر از همکاران خبره سازمان، تعداد 10 نفر از اساتید دانشگاهی برای استخراج اولیه مدل در قسمت کمی نیز تمامی مدیران و مشاورین ارشد گمرک استان خوزستان بعنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. در هر دو فاز کیفی و کمی نمونه‌گیری بصورت قضاوتی و هدفمند صورت گرفت. در این تحقیق از الگوریتم درخت تصمیم برای ساخت مدل مدیریت ارزیابی ریسک و تحلیل داده‌های گمرکی استفاده شد، که از الگوریتم درخت تصمیم و تحلیل داده‌های گمرکی از نرم افزار Rapid miner ورژن 9. 1 بهره‌گیری شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین عوامل ریسک شناسایی شده در رویه تراتزیت ارزش ارزی بالاترین اهمیت و نوع ترانزیت کمترین اهمیت را دارد. و در بین عوامل ریسک شناسایی شده در رویه واردات بیمه بالاترین اهمیت و وزن خالص کمترین اهمیت را دارد و در بین عوامل ریسک شناسایی شده در رویه صادرات وزن خالص بالاترین اهمیت و ارزش ارزی کمترین اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of customs data and design of risk assessment model with emphasis on the effect of hot and humid climate in customs of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Loveimi 1
  • Mohammad Paseban 2
  • Sirous Fakhimiazar 2
  • Nader Bohlooli 3
1 PhD student in Industrial Management, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Technological change is one of the fundamental changes that has overshadowed the impact of organizations in the last decade. Today, in response to environmental changes, organizations seek to find and implement solutions that, despite their positive results, will carry risks, especially in uncertain and uncertain environments. On the other hand, with the growth of management and planning theories and the expansion of their application, the need to use risk management tools, especially in organizations such as customs, which is responsible for collecting import and export duties and taxes, as well as import, transit and export of goods is strongly felt. Therefore, trying to apply risk management techniques to reduce risk in customs is very important. The purpose of this study is to develop a model of risk assessment management model using data mining algorithms. This research is based on descriptive and analytical methods based on data mining algorithms and also the present research is of method and nature type, qualitative-quantitative type. The statistical population of this research includes experts and policy makers, managers and senior customs consultants of Khuzestan province. In the qualitative method section, 14 expert managers and senior consultants were considered, 14 expert colleagues of the organization, 10 university professors for the initial extraction of the model in the quantitative part, all managers and senior customs consultants of Khuzestan province as the statistical population of the research. Were taken. In both qualitative and quantitative phases, sampling was done judiciously and purposefully. In this study, the decision tree algorithm was used to build a risk management model and analysis of customs data, which is a decision tree algorithm and analysis of customs data from Rapid miner software version 9.1. The results showed that among the risk factors identified in the transit procedure, the currency value is the highest and the type of transit is the least important. Among the risk factors identified in the insurance import procedure is the highest importance and the net weight is the least important, and among the risk factors identified in the net weight export procedure is the highest importance and the currency value is the least important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of risk assessment
  • customs data
  • data mining
  • Rapid miner
بعیدی مفردنیا، علی­(1391)­، گمرک نوین و اعمال مدیریت ریسک در فرآیند های گمرکی.
زارع پور, زینب و قباد چمنی(1392)، مدیریت ریسک و الزامات اجرایی آن درگمرک، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی
زارعی، علی­(1390)، تجزیه و تحلیل ریسک و مدیریت ریسک صادرات کالاهای صنعتی ایران " پایان نامه مدیریت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،
سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، . irica. gav. ir
سهرابی (1394) مدیریت کلان ‌داده‌‌ها در بخش‌‌های خصوصی و عمومی، چاپ اول، صص1-147. شابک 6978-600-02-0231
قاسمی، احمدرضا، دنیایی هریس، طاهره (1395) "اندازه‌گیری ریسک اعتباری مشتریان با رویکرد شبکه عصبی در یکی از بانک‌های دولتی" مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ف شماره بیست و هفتم / تابستان 1395.
قاسمی، شمسی (1392) " ارزیابی ریسک پالایشگاه‌های گاز کشور با رویکرد احتمالی " رساله دکتری تخصصی رشته مدیریت اقتصاد گرایش مالی، دانشگاه تربیت مدرس، صص1-120.
 قانون امور گمرکی ایران، سال 1390، شماره 57445/373
Arena, M. , Arnaboldi, M. & Azzone, G. (2011). Is enterprise risk management real? Journal of Risk Research, 14 (7) , 779-797.
 Aven. Terje (2016) ” Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation” Volume 253, Issue 1, 16 August 2016, Pages 1-13.
 Brustbauer, Johannes (2014) ” Enterprise risk management in SMEs: Towards a structural model “Article first published online: July 30, 2014; Issue published: February 1, 2016 Volume: 34 issue: 1, page (s) : 70-85.
Bubeck, P. , Botzen, W. J. W. , Aerts, J. C. J. H. , 2012. A review of risk perceptions and other factors
Chileshe, N. , & Kikwasi, G. (2014). Critical success factors for implementation of risk assessment and management practices within the Tanzania construction industry”. Engineering, Construction and Architrectual Management, 21 (3) , 291- 319.
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) , (2004) Enterprise Risk Management—Integrated Framework. Jersey City, NJ: AICPA/COSO.
Farrell, M. , & Gallagher, R. (2015). The valuation implications of enterprise risk management maturity. Journal of Risk and Insurance, Forthcoming. Doi: 10. 1111/jori. 12035.
Fera, M. , Macchiaroli, R. , 2010. Appraisal of a new risk assessment model for SME. Saf. Sci. 48 (10) , 1361–1368.
Fraser, John R. S, Simkins, Betty J.  (2016) ” The challenges of and solutions for implementing enterprise risk management” Business Horizons, Volume 59, Issue 6, November–December 2016, Pages 689-698
Ganguly, K. K. , Guin, K. K. , 2010. Supply side risk assessment: an application of Yager’s methodology based on fuzzy set s. Int. J. Bus. Continuity Risk Manage. 1 (2) , 136–150.
Greenberg, M. R. , Lahr, M. , Mantell, N. , 2007. Understanding the economic costs and benefits of catastrophes and their aftermath: a review and suggestions for the U. S. federal government. Risk Anal.: Off. Publ. Soc. Risk Anal. 27 (1) , 83–96
Harland, C. , Brenchley, R. , Walker, H,2008, Risk in supply networks. J. Purchasing Supply Manage. 9 (2) , 51–62.
Kull, T. , Closs, D. , 2008. The risk of second-tier supplier failures in serial supply chains: implications for order policies and distributor autonomy. Eur. J. Oper. Res. 186 (3) , 1158–1174.
Lai, I. K. W. , Lau, H. C. W. , 2012. A hybrid risk management model: a case study of the textile industry. J. Manuf. Technol. Manage. 23 (5) , 665–680.
Lavastre, O. , Gunasekaran, A. , Spalanzani, A. , 2014. Effect of firm characteristics, supplier relationships and techniques used on Supply Chain Risk Management (SCRM) : an empirical investigation on French industrial firms. Int. J. Prod. Res. 52 (11) , 3381–3403.
Liu, H. C. , You, J. X. , Lin, Q. L. , Li, H. , 2015b. Risk assessment in system FMEA combining fuzzy weighted average with fuzzy d ecision- making trial and evaluation laboratory. Int. J. Comput. Integr. Manuf. 28 (7) , 701–714.
Liu, Y. , Fan, Z. -P. , Yuan, Y. , Li, H. , 2014. A FTA-based method for risk decision-making in emergency response. Comput. Oper. Res. 42, 49–57.