تبیین عوامل موثر اشاعه و پذیرش فناوری های نوین تفکیک در مبدا پسماند شهری بمنظور بهبود مدیریت شهری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشکده علوم و فنون، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین عوامل موثر اشاعه وپذیرش فناوری های نوین حوزه مدیریت پسماند شهری انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد بررسی شهروندان شهر تهران است که در آن ها فناوری های نوین مورد نظر در این پژوهش در حوزه تفکیک در مبدا پسماند اجرا و پیاده شده است. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار SmartPLS3 استفاده شده است.همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است و عوامل موثر(عوامل اجتماعی، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی، روش های آموزشی و ترویجی، آگاهی از غرفه های بازیافت، اعتماد به اپلیکیشن، جذابیت فنی، انگیزه، انتظارات از انتشار و توزیع، بازاریابی رقابتی) اشاعه و پذیرش فناوری های نوین در حوزه مدیریت پسماند شهری به اثبات رسید. نتایج نشان داد که عوامل موثر با اشاعه و پذیرش فناوری های نوین بکارگرفته شده در حوزه تفکیک در مبدا پسماند رابطه مثبت و معناداری دارند .نتایج حاکی است بهره گیری از این مدل به مدیران کمک می کند تا این ابعاد را شناسایی و با رفع نقاط ضعف و قوت در زمینه ذیربط، به ارتقا و بهبود اشاعه و پذیرش در مخاطبان فناوری های بکارگرفته شده تفکیک از مبدا پسماند اهتمام داشته و بتوانند علاوه بر معرفی موثر کاربران بیشتری را به استفاده از این فناوری ها ترغیب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the effective factors of the spread and acceptance of new segregation technologies in the source of municipal waste in order to improve urban management

نویسندگان [English]

 • FERESHTEH ASADI 1
 • MAHDI MOHAMMADI 2
 • Ahmad Jafar Nezhad Chaghoushi 3
 • alireza ASLANI 4
1 PhD Student in Technology Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Technology Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor of the Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Science and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to identify and determine the effective factors of the spread and acceptance of new technologies in the field of urban waste management. This research is applied research in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of data collection. The study population is the citizens of Tehran, in which the new technologies considered in this research in the field of separation at the source of waste have been implemented and implemented. Confirmatory factor analysis was used to evaluate the validity of the questionnaire and Structural equation modeling method was used to evaluate the research hypotheses using SmartPLS3 software. All research hypotheses were confirmed and effective factors (social factors, managerial factors, Cultural factors, educational and promotional methods, knowledge of recycling booths, trust in applications, technical attractiveness, motivation, expectations from publication and distribution, competitive marketing) dissemination and acceptance of new technologies in the field of municipal waste management were proven. The results showed that the effective factors have a positive and significant relationship with the spread and acceptance of new technologies used in the field of separation at the source of waste. The results show that using this model helps managers to identify these dimensions and eliminate weaknesses. And in the relevant field, to promote and improve the dissemination and acceptance in the audience of the technologies used, separation from the source of waste and to be able to encourage more users to use these technologies in addition to effective introduction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New technologies
 • urban waste management
 • separation at origin
 • urban management
 • structural equation modeling
 1. احمدی، رضا (1398). جنبه­های اقتصادی فراوری پسامندهای شهری با نگرشی بر کشورهای پیشروی جهان (مطالعه موردی: کلان شهر اراک). راهبرد توسعه، شماره 57، صص 70-97.

  بهبودی، ریحانه(1399)، آشنایی با دستگاه های خوددریافت پسماندهای خشک (RVM)، توسعه سبز، شماره 8 ، پاییز 1399، صص 23-25

  ترکاشوند، ج.، و امام جمعه، م.، و فرزادکیا، م.، و محمودخانی، ر. (1397). میزان تفکیک از مبدأ در مدیریت پسماند و مروری بر عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در چند شهر ایران (1396). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22(5 (پیاپی 100) ), 70-79.

  حاضری، مهین؛ سرایی، محمدحسین (1398). تبیین و ارزیابی شاخصهای مؤثر بر ارتقای کارایی سیستم مدیریت پسماند: مطالعه موردی شهر یزد. شهر پایدار، دوره 2، شماره 2، صص 19-33.

  خسروی مقدم، علی، شایان نیا، سید احمد، موحدی، محمد مهدی، عزیزی، خسرو. (1399). ارائه الگوی مدیریت پسماند با استفاده از الگوریتم کوانتومی. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 10(3-1)، 313-327.

  سعیدی مهر، محمود، انوری، محمودرضا، کریمیان بستانی، مریم. (1400). تحلیل ابعاد مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 11(4)، 521-535.

  صالحی، مجتبی، سقائیان، امین، فراهانی، محسن، دارایی، حامد(1397).مدل سازی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مدیریت پسماند خانگی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها: مطالعه موردی شهر تهران، مهندسی صنایع و مدیریت، دوره 1، شماره2، صص147-159

  فرج پور باصر، سویل، ولی نژاد، زهرا(1398).بررسی نقش مدیریت پسماندهای خانگی در مباحث کنترل انرژی در سیستم برنامه ریزی شهری؛ نمونه مطالعاتی شهر تهران، مطالعات شهری و پژوشهای شهری، سال2، شماره 5

  قلی زاده، نقی، متانی، مهرداد، باقرزاده، محمدرضا، قلی پور کنعانی، یوسف. (1399). نقش راهبردی رسانه ها در تبیین نقش متغیرهای جغرافیای طبیعی - انسانی در مدیریت پسماند شهر تهران. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 10(3-2)، 1025-1041.

  کامیابی، سعید؛ نظری، زهرا؛ شعبانی، مریم (1399). تاثیر مدیریت پسماند بیمارستانی بر کاهش آلودگی زیست محیطی در شهر اهواز. جغرافیا و روابط انسانی، دوره 3، شماره 10، صص 271-297.

  کریمی کندزی، ساجده،(1398)،مدیریت پسماند شهر اصفهان با بهره گیری از فناوری های نوین،اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست،اردبیل

  مطلب زاده بتول، پیکری حمید رضا، صادقی مهرداد. (1397). ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیک سلامت از دیدگاه کارکنان بیمه تامین اجتماعی . مجله پژوهش سلامت. دوره 4، شماره 1، صص 9-15.

  نگارش، زهرا، قاسمی دستگردی، زهرا. (1398). تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا. مطالعات علوم محیط زیست، دوره 4، شماره 2، صص 1250-1260

  همتی ، سمیه(1397)­، بررسی عوامل موثر جهت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری(مطالعه موردی شهر سرعین)، 1397، سیزدهمین همایش ملی علوم وو مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و میحط زیست

  Al-Azawei, Ahmed; 2016Patrick Parslow & Karsten Lundqvist, Investigating the effect of learning styles in a blended e-learning system: An extension of the technology acceptance model (TAM), Journal: Australasian Journal of Educational Technology, , DOI: 10.14742/ajet.2741.

  Anser, Muhammad & Yousaf, Zahid & Zaman, Khalid. (2020). Green Technology Acceptance Model and Green Logistics Operations: “To See Which Way the Wind Is Blowing”. Frontiers in Sustainability. 1. 3. 10.3389/frsus.2020.00003.

  Asiyah, Siti; Cucuk W Budiyanto & A G Tamrin, Technology Acceptance Model in the Analysis of the Influence of E-Learning Implementation to Students' Motivation, Journal: IJIE (Indonesian Journal of Informatics Education), 2018, Volume: 2 Issue: 1 Pages: 51, DOI: 10.20961/ijie.v2i1.14496.

  Bag, Surajit & Gupta, Shivam & Kumar, Sameer. (2021). Industry 4.0 adoption and 10R advance manufacturing capabilities for sustainable development. International Journal of Production Economics. 231. 10.1016/j.ijpe.2020.107844.

  Bamgbade, J.A & Salimon, Maruf & Adeleke, A.Q. & Nasidi, Yusuf. (2019). Contractor’s Technology Acceptance for Firm Sustainability Performance. KnE Social Sciences. 10.18502/kss.v3i22.5113.

  Bányai, Tamás & Tamás, Péter & Illés, Béla & Stankeviciute, Zivile & Bányai, Ágota. (2019). Optimization of Municipal Waste Collection Routing: Impact of Industry 4.0 Technologies on Environmental Awareness and Sustainability. International Journal of Environmental Research and Public Health. 16. 634. 10.3390/ijerph16040634.

  Di Nola, M.F.,  Escapa, M.,  P. Ansah, J. (2018). Modelling solid waste management solutions: The case of Campania, Italy. Waste Management, Volume 78, August 2018, Pages 717-729.

  Fernandes, Teresa. (2020). Understanding consumers’ acceptance of automated technologies in service encounters: Drivers of digital voice assistants' adoption. Journal of Business Research. 122. 180-191. 10.1016/j.jbusres.2020.08.058.

  Ibrahim, R. ; N. S. Leng , R. C. M. Yusoff , G. N. Samy , S. Masrom & Z. I. Rizman, 2018, E-learning acceptance based on technology acceptance model (TAM), Journal: Journal of Fundamental and Applied Sciences, Volume: 9 Issue: 4S Pages: 871, DOI: 10.4314/jfas.v9i4s.50.

  Jing Li, Shuyi Feng, Tianyuan Luo, Zhengfei Guan, , (2020), What drives the
  adoption of sustainable production technology? Evidence from the large scale farming sector in East ChinaJournal of Cleaner Production https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120611

  Chen Ke, & Lou, Vivian & Chen, Ke & Wai, Man & Chan, Lai. (2020). Changes in technology acceptance among older people with dementia: the role of social robot engagement. International Journal of Medical Informatics. 141. 104241. 10.1016/j.ijmedinf.2020.104241.

  Kumar, Ravinder & Singh, Rajesh & Dwivedi, Yogesh. (2020). Application of Industry 4.0 technologies in Indian SMEs for sustainable growth: Analysis of challenges. Journal of cleaner production. 275. 124063. 10.1016/j.jclepro.2020.124063.

  Larmuseau, Charlotte; Piet Desmet &Fien Depaepe2018, Perceptions of instructional quality: impact on acceptance and use of an online learning environment, Journal: Interactive Learning Environments, , Pages: 1-12, DOI: 10.1080/10494820.2018.1509874.

  1. Li, J. Wang, P. Zhao, et al., 2020), Factors affecting the willingness
   of agricultural green production from the perspective of farmers' perceptions, Science of
   the Total Environment (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140289

  Maria, C.A.,Damiano,F.(2019).Intrinsic incentives in household waste recycling: the case of Italy in the year1998.Journal of Clieanser Production,DOI:10.1016/j.jclepro.2019.04.148

  Meng, Xiaoyan & Qian, Yi. (2018). Multi-agent based simulation for household solid waste recycling behavior. Resources, Conservation and Recycling. 128. 10.1016/j.resconrec.2016.09.033.

  Oliveira, T., Oliver, M., Ramalhinho, H. (2020). Challenges for Connecting Citizens and Smart Cities: ICT, E-Governance and Blockchain. Sustainability 2020, 12, 2926.

  Pinha ACH, Sagawa JK, A system dynamics modelling approach for municipal solid waste management and financial analysis, Journal of Cleaner Production (2020), doi: https:// doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122350.

  Ratna, P.A. & Saloni Mehra, 2015Exploring the acceptance for e-learning using technology acceptance model among university students in India, Journal: International Journal of Process Management and Benchmarking, , Volume: 5 Issue: 2 Pages: 194, DOI: 10.1504/ijpmb.2015.068667.

  Ruud T. Frambach, (1993). An integrated model of organization adoption and diffusion of innovations, Tilburg University, the Netherlands, European Journal of Marketing, Vol.27, No.5, pp.22-41

  Sohn, Kwonsang & Kwon, Ohbyung. (2020). Technology acceptance theories and factors influencing artificial Intelligence-based intelligent products. Telematics and Informatics. 47. 10.1016/j.tele.2019.101324.

  Somplak,R., Pavlas, M., Nevrlý, V., Touš, M., Popela, P. (2019). Contribution to Global Warming Potential by waste producers: Identification by reverse logistic modelling. Journal of Cleaner Production, Volume 208, 20 January 2019, Pages 1294-1303.

  Subiza-Pérez, Mikel & Santa Marina, Loreto & Irizar, Amaia & Gallastegi, Mara & Anabitarte, Asier & Urbieta, Nerea & Babarro Velez, Izaro & Molinuevo, Amaia & Vozmediano, Laura & Ibarluzea, Jesús. (2020). Explaining social acceptance of a municipal waste incineration plant through sociodemographic and psycho-environmental variables. Environmental Pollution. 263. 114504. 10.1016/j.envpol.2020.114504.

  Sukholthaman, Pitchayanin, Sharp, Alice, (2016). A system dynamics model to evaluate effects of source separation of municipal solid waste management: A case of Bangkok, Thailand, Waste Management,

  Tarhini, Ali ; Kate Hone , Xiaohui Liu & Takwa Tarhini2016, Examining the moderating effect of individual-level cultural values on users’ acceptance of E-learning in developing countries: a structural equation modeling of an extended technology acceptance model, Journal: Interactive Learning Environments, ,Volume:25, Issue:3, Pages: 306-328, DOI: 10.1080/10494820.2015.1122635 .

  Ter Chang, Ching, Jeyhun Hajiyev &Chia-Rong Su2017, Examining the students’ behavioral intention to use e-learning in Azerbaijan? The General Extended Technology Acceptance Model for E-learning approach, Journal: Computers & Education, , Volume: 111 Pages: 128-143, DOI: 10.1016/j.compedu.2017.04.010

  Vander Werff, E., Vrieling, L., Zuijlen, B.V., Worrell, E. (2019). Waste minimization by households–A unique informational strategy in the Netherlands. Resources, Conservation & Recycling 144 (2019) 256–266.

  Xiao, SH., Dong, H., Geng, Y., Brander, M. (2018). An overview of China’s recyclable waste recycling and recommendations for integrated solutions. Resources, Conservation & Recycling 134 (2018) 112–120.

  Zhang, ZH. Zhao, L. (2019). Voluntary monitoring of households in waste disposal: An application of the institutional analysis and development framework. Resources, Conservation & Recycling 143 (2019) 45–59.