بررسی مولفه های کار آمد و توسعه ای جهت ایجاد درآمدهای مستمر و با دوام شهرداری ها در حوزه استحفاظی و خدماتی جهت تاب آوری و بقاء سازمانی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی مولفه های کار آمدو توسعه ای جهت ایجاد درآمدهای مستمرو با دوام شهرداریها در حوزه استحفاظی و خدماتی جهت تاب آوری و بقاء سازمانی می باشد که اهمیت تحقیق بر این است که یکی ازمهم ترین دغدغه های مدیران شهری، دستیابی به توسعه پایدار شهری است و باتوجه به رشد قابل توجه شهرنشینی، تقاضا برای کالاها وخدمات درشهرها از افزایش قابل ملاحظه ای برخورداربوده و در این راستا تامین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. امانکته حائز اهمیت دربحث تامین وایجادمنابع مالی شهرداری ها ، پایداری منابع درآمدی است بطوری که این درآمدها باید علاوه برداشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشد و روش تحقیق توصیفی و کیفی می باشد که بر اساس منابع علمی و پژوهشی و منابع در دسترس شهرداریها تهیه و تدوین گردیده است و نتایج حاصله نشان می دهد که شهرداریها در حوزه خدماتی که امکان دریافت عوارض و در آمد حاصل از خدمات را دارند دارای در آمدی مستمر هستند اما در حوزه استحفاظی بیشتر مشمول هزینه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the efficient and developmental components for creating continuous and sustainable incomes of municipalities in the field of protection and services for resilience and organizational survival

نویسندگان [English]

  • Ghasem Najafpoor 1
  • Fatemeh Adibi saadi Nejhad 2
  • Azadeh Arbabi 2
1 Student of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
2 Faculty member of Islamic Azad University, Islamshahr Branch
چکیده [English]

The aim of this article is to investigate the components of efficient and development to create sustainable and sustainable revenues of municipalities in the field of protection and services for resilience and organizational survival. The importance of research is that one of the most important concerns of city managers is achieving sustainable development. It is an urban city and due to the significant growth of urbanization, the demand for goods and services in cities has increased significantly and in this regard, meeting the needs of its citizens requires sufficient financial resources. The importance of trust in the issue of providing and creating financial resources of municipalities is the sustainability of revenue sources so that these revenues should not be a threat to sustainable urban development in addition to reliance and sustainability and is a descriptive and qualitative research method based on scientific and research sources It has been prepared and compiled for the municipalities and the results show that the municipalities have a continuous income in the field of services that can receive tolls and income from services, but are more subject to costs in the field of protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous income
  • municipalities
  • resilience
  • protection area
  • service area
آیت الهی، علیرضا، 1390، تأمین مالی شهردار یهای فرانسه، چکیده ی همایش مالیه شهرداری ها،
تهران: انتشارات شهرداری تهران
جمشیدزاده، ابراهیم، 1389، بررسی و تحلیل هزینه ها و اعتبارات شهردار ی های کشور، فصلنامه پژوهشی شهرداری‌ها
قادری، جعفر 1386، ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری ها در ایران، فصلنامه بررسی های. اقتصادی، دوره سوم، شماره 3
مهندسان مشاور هامونپاد 1388، شیوه های افزایش درآمد و کاهش هزینه های شهرداری، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
پورشهابی، وحید، سارانی، سعید رضا، دهمردهزاده، شمسی 1394:  بررسی منابع درآمدی شهرهای
جدید، دانشگاه آزاداسلامی
سعیدی مهرآباد، محمد، منصوری منش، سید جعفر،1391­، ضرورتی به نام ایجاد درآمدهای پایداربرای شهرداری‌ها، معماری نیوز.
منصور، ج 1390: مجموعه قوانین و مقررات شهر وشهرداری، نشر دوران
سلیمی فر مصطفی، منصوره خزاعی و محمد سلیمی فر، 1395 صکوک اجاره؛ ابزاری
کارآمد جهت تأمین مالی پروژه های شهری، مدیریت شهری، شماره ویژه، ص 116
عابدین درکوش، سعید 1389، درآمدی به اقتصاد شهری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
عابدین درکوش، سعید 1382، مدیریت مالی شهر. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 15
عزتی، مرتضی 1393، توسعه منابع درآمدی شهرداری‌ها و تامین مالی پروژههای شهری تهران: انتشارات نور علم و پژوهشهای ما.
کاظمیان، غلامرضا و سعیدی رضوانی، نوید 1386، امکان سنجی واگذاری وظایف جدیدبه شهرداری‌ها، تحلیل وظایف شهرداری‌ها در ایران، تهران: انتشارات سازمان
منتظری، رسول و زهرا خدایی 1396 نقش منابع مالی پایدار در منابع درآمدی شهرداری‌ها، فصلنامه اقتصاد شهرص 39
ولیخانی دهاقانی، ماشاءاله و سید عباس طباطبایی 1395 بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری، فصلنامه اقتصاد شهر، ص 49
Abedin Derkush, S. (2002). City finance management. International Journal of Urban and Rural Management,
4(13), 12-18. (Persian)
Abgoun, O. (2009). Comparative study of financing methods and private participation (case study of different
cities). Paper presented at the Third Municipal Finance Conference, Problems and Solutions, Tehran. (Persian)
Akbari, N., & Moazen Jamshidi, H. (2013). Value added tax for sustainable income for city governance (Isfahan
metropolitan case study. Paper presented at the 5th Conference on Urban Planning and Management,Mashhad. (Persian)
Akhundi, A. (2011). Local economy and urban management in the age of globalization. The Monthly of the City
Government, 105, 33-38. (Persian)
Basiri Parsa, N., & Akbari, N. (2011). Comparison of existing and desirable situation of Hamedan municipality
for efficiency using DEA method. Paper presented at the Second Conference on Urban Planning andManagement, Mashhad. (Persian)
Nesari, R., Montazeri, R., & Hosseinzadeh, N. (2015). Sustainable financing strategies of Tehran municipality in
the five-year plan, emphasizing issued resistive economy policies. Journal of Urban Economics anManagement, 3(11), 99-116. (Persian)
Sarkheili, E., & Rafiyan, M. (2009). Pathology of revenues from construction violations in Tehran municipality.
Paper presented at the Third Conference of Municipal Finance, Problems and Solutions, Tehran. (Persian)